Zasady zatrudniania pracowników badawczo-dydaktycznych

Zasady zatrudniania na stanowisku badawczo – dydaktycznym

image_pdfimage_print

 

Ramowe zasady podejmowania zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym pracowników zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych

 1. Zmiany stanowiska dokonuje się przed rozpoczęciem semestru letniego i zimowego.
 2. Podstawą do zmiany stanowiska jest suma punktów uzyskanych w okresie zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym obejmującym ostatnie 2 lata kalendarzowe (styczeń-grudzień odpowiednich lat) dla zatrudnienia na semestr letni i 2.5 roku (styczeń-czerwiec odpowiednich lat) dla zatrudnienia na semestr zimowy. W takim przypadku okres rozliczeniowy jest równy rozważanemu okresowi zatrudnienia. Jako datę publikacji rozumie się datę opublikowana artykułu w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma.
 3. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, okresem rozliczeniowym zatrudnienia jest czas zatrudnienia mnożony przez wymiar etatu.
 4. Wprowadza się pojęcie dorobku jednostkowego osoby będącego sumą punktów uzyskanych
  z publikacji. Dorobek jednostkowy osoby jest równy sumie punktów za publikacje o których jest mowa w punkcie 6, wyliczonych zgodnie z regułą podaną w punkcie 7, podzielonych przez rozliczeniowy okres zatrudnienia.
 5. Na koniec roku kalendarzowego podawana jest graniczna wartość dorobku jednostkowego, jaka jest wymagana do zmiany stanowiska zatrudnienia. Dorobek jednostkowy osoby wnioskującej powinien być większy od wartości granicznej.
  Dla roku 2022 graniczna wartość dorobku jednostkowego wynosi 70 pkt.
  Dla roku 2023 graniczna wartość dorobku jednostkowego wynosi 100 pkt.
 6. Do zmiany zatrudnienia brane są pod uwagę artykuły znajdujące się na aktualnej na dzień złożenia wniosku liście MEiN i punktacji zgodnie z tą listą wynoszącej:
  – w roku 2022 – 70 pkt., 100 pkt., 140 pkt i 200pkt;
  – w roku 2023 – 100 pkt., 140 pkt. i 200 pkt.
  Artykuł powinien być opublikowany w czasopiśmie przypisanym dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
  W przypadku niespełnienia tego warunku wkład tematyczny autora powinien odpowiadać dyscyplinie inżynieria mechaniczna i musi być zaznaczony w streszczeniu zamieszczonym w BPK.
 7. Liczba punktów za artykuł jest równa iloczynowi wartości punktacji czasopisma na aktualnej liście MEiN pomnożonej przez czynnik skalujący o wartości pierwiastek , gdzie n jest liczbą autorów artykułu
  z Wydziału Mechanicznego, a m liczbą wszystkich autorów artykułu, przy warunku, że wartość pierwiastek 2  , nie może być mniejsza niż 10% całkowitej punktacji czasopisma.
 8. Po dwóch latach od zmiany stanowiska możliwa jest weryfikacja efektów publikacyjnych na takich samych zasadach.
 9. W uzasadnionych przypadkach zatrudnienie może zostać dokonane w innym terminie niż wskazany
  w pkt. 1, jak też przy dorobku jednostkowym mniejszym od jego wartości granicznej wskazanej w pkt. 5.
 10. Zatrudnienie następuje na takie samo stanowisko jak w grupie dydaktycznej, z takim samym wynagrodzeniem i w takim samym wymiarze czasu.

 

Załączniki