Immatrykulacja Studentów II stopnia studiów stacjonarnych.


Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na uroczystą immatrykulację studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2023/24.
Immatrykulacja odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 w sali C-04 o godzinie 9:15.

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia przewidziane do realizacji w tym czasie zostaną odrobione w innym terminie.
Przypominamy, że niezłożenie przez osobę przyjętą na studia ślubowania w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia semestru, zgodnie z §24 ust.2 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej”, skutkuje skreśleniem z listy studentów.