Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

 

Deklaracja dostępności Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-07
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator ds. dostępności Politechniki Krakowskiej
 • Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 • E-mail: jan.ortyl@pk.edu.pl
 • Telefon:+48 506 285 397

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W trakcie aktualizacji.