Ostatnie terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego!


Szanowni Państwo, Studenci I roku!

Tym z Państwa, którzy nie odbyli jeszcze OBOWIĄZKOWYCH szkoleń bibliotecznych przypominamy:

Zgodnie z zarządzeniem nr 132 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie na Politechnice Krakowskiej: 

Odbycie szkoleń stanowi wymóg formalny zaliczenia semestru studiów, zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

OSTATNIE TERMINY SZKOLEŃ BIBLIOTECZNYCH:

24 stycznia (środa) godz. 9.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTZjMTQ5NTEtOGQzMi00YjQzLTg1YjctODRlNjdhMzJiODZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

25 stycznia (czwartek) godz. 17.30
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM2MDNhNGQtM2IxYy00MGE4LTllMGYtYmM4YWE4YzI5MGIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

27 stycznia (sobota) godz. 10.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE1ZWExZDktOTVlNi00NTNmLWEzMGMtOWJiYjIwZWZiNjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

29 stycznia (poniedziałek) godz. 9.00
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU1ZTJjNjktZWY3NS00MTg2LTkwZGQtMDUzZDY1ZjE2ZDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

UWAGA! Linki do szkoleń świadomościowych są dostępne w wirtualnym dziekanacie!