Ruszył nabór do programu ERASMUS+ na 2024/25

Nabór 2024/2025

Przyjmowanie zgłoszeń: do 29 LUTEGO!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

AKTUALNA LISTA UCZELNI PARTNERSKICH DLA WM

Kontakt do Wydziałowego Koordynatora:

dr inż. Dominik Wyszyński – erasmus_wm@pk.edu.pl

Erasmus plus studia i praktyki za granicą

Informacje Ogólne

Zasady realizacji programu Erasmus na WM PK

Zasady realizacji wyjazdów i kwalifikacji studentów na studia częściowe w ramach Programu Erasmus są podane na stronie sekcji uczelnianej programu Erasmus www.erasmus.pk.edu.pl

Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia podano poniżej.

Rekrutacja

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji (terminy egzaminów językowych, wyniki) oraz wyjazdów (spotkania organizacyjne, itp.) są przesyłane studentom pocztą e-mail na adres podany w dokumencie rekrutacyjnym.


Rekrutacja prowadzona jest na Wydziale Mechanicznym na przełomie lutego i marca. Szczegółowe informację na temat terminów i sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych ogłaszane są przez koordynatora wydziałowego z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie wydziału oraz na plakatach w budynkach wydziału. Rekrutacja skierowana jest do studentów Wydziału Mechanicznego. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji sporządzana jest lista rankingowa. Pozycja na liście rankingowej zależy od średniej z toku studiów kandydata (II stopień studiów) lub średniej za semestr poprzedzający rekrutację (I stopień studiów). Ponadto uwzględniana (wliczana do średniej) jest ocena z kwalifikacji językowej. Kandydat może przedstawić stosowny certyfikat wydany przez szkołę języków obcych lub poddać się testowi kompetencji językowych, organizowanemu przez koordynatora wydziałowego podczas rekrutacji. Dodatkowe 0,1 – 0,3 punktu doliczane jest do średniej na podstawie udokumentowanych osiągnieć kandydata (działalność w organizacji studenckiej, kole naukowym, itp.). Protokół z rekrutacji sporządzany jest w terminie 2 dni od zakończenia rekrutacji i przekazywany jest do uczelnianej sekcji programu Erasmus+. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji do Dziekana Wydziału, na którym przeprowadzana jest rekrutacja. Postanowienie Dziekana jest ostateczne.

Zakwalifikowanie do udziału w programie Erasmus+ na wskazanej uczelni partnerskiej nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w programie. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez odpowiedniego prodziekana. Zgoda wydawana jest na podstawie dostarczanego przez studentów prodziekanowi zaopiniowanego (w porozumieniu z Kierownikiem specjalności) przez Opiekuna kierunku programu studiów (druk „Umowa Wydziałowa Erasmus” do pobrania ze strony WM). W oparciu o umowę WM studenci przygotowują Learning Agreement (LA) lub Online Learning Agreement (OLA) (szczegóły na stronie erasmus.pk.edu.pl) i przekazują do akceptacji Koordynatora wydziałowego. Learning Agreement (lub OLA) następnie przekazywany jest do akceptacji uczelni partnerskiej i wraca do biura programu na ul. Warszawskiej 24.
W niektórych przypadkach, poza przedmiotami realizowanymi na uczelni partnerskiej wykazanymi w druku Learning Agreement (LA, OLA), może być konieczne odrobienie przez studentów dodatkowych przedmiotów na WM w określonym terminie, po przyjeździe (na zasadach odrabiania braków punktowych).
Warunkiem przystąpienia do programu Erasmus, jest terminowe (do końca sesji egzaminacyjnej) zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd, a także zaliczenie poprzednich semestrów studiów.
Przystąpienie do programu Erasmus może nastąpić najwcześniej po II roku studiów I stopnia i po
I semestrze studiów II stopnia.
Jeżeli przystąpienie do programu Erasmus odbywa się w semestrze dyplomowym to studenci zobowiązani są do realizacji pracy dyplomowej na WM PK.

Stypendium

Studentom przysługują stypendia naukowe i socjalne na czas pobytu za granicą, jeżeli wcześniej nabyli do nich prawo.
Oceny uzyskane przez studentów w ramach programu Erasmus są uwzględniane przy kwalifikowaniu do stypendium naukowego w następnym semestrze.
Niezaliczenie semestru za granicą skutkuje utratą możliwości ubiegania się o stypendium.


Formularze podpisywane przez Władze WM

Wszystkie formularze dostępne są na stronie erasmus.pk.edu.pl za wyjątkiem formularza „Umowa Wydziałowa Erasmus”, który jest dostępny na stronie WM PK, na wskazanym w czasie rekrutacji kanale TEAMS i przesyłany osobom zgłaszającym się do udziału w programie pocztą e-mail.

✓ Umowa dotycząca akceptacji semestru realizowanego na uczelni partnerskiej w ramach programu ERASMUS („Umowa Wydziałowa Erasmus” – dokument przygotowywany po rekrutacji, przed wyjazdem):

W dokumencie należy wpisać przedmioty, które będą realizowane na uczelni partnerskiej oraz odpowiadające im przedmioty realizowane na PK. Studenci samodzielnie wybierają przedmioty korzystając z oferty zamieszczonej na stronie internetowej uczelni partnerskiej w oparciu o program studiów danego kierunku WM PK. Następnie „Umowa Wydziałowa Erasmus” opiniowana jest przez pracownika dziekanatu, opiekuna kierunku i zatwierdzana przez prodziekana.

Opiekun kierunku opiniuje zaproponowany program studiów oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba, dodatkowo proponuje przedmioty, które studenci będą uzupełniali na WM w celu zaliczenia semestru i uzyskania wszystkich efektów kształcenia. Ostateczna decyzja o zgodności proponowanego programu studiów za granicą jest podejmowana przez odpowiedniego prodziekana. Oryginał dokumentu pozostaje w dziekanacie, a kopia u koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus+.

✓ Podanie studentów o wyjazd zagraniczny („Podanie”).

Jako opiekuna naukowego należy podać promotora, a w przypadku jego braku – Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus. Średnia ocen jest wpisywana w Dziekanacie WM. Kompetencje językowe są potwierdzane przez SPNJO PK, w przypadku zdania egzaminu językowego w tej jednostce lub przez Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus, w przypadku potwierdzenia kompetencji stosownymi dokumentami. Sekcja Uczelniana Programu Erasmus składa podanie do podpisu przez Prorektora.

✓ Learning Agreement. Online Learning Agreement

W dokumencie należy wpisać przedmioty realizowane na uczelni partnerskiej, wymienione w druku „Umowa Wydziałowa Erasmus”. Departmental Coordinator to Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus, a Institutional Coordinator to Kierownik Sekcji Uczelnianej programu Erasmus. Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus zatwierdza Learning Agreement na podstawie dokumentu „Umowa Wydziałowa Erasmus”, zaakceptowanego przez odpowiedniego prodziekana. Studenci zobowiązani są jest do wypełnienia pozostałych dokumentów, wymienionych na stronie erasmus.pk.edu.pl.

Większość uczelni partnerskich wymaga złożenia dokumentów w terminie nawet do końca kwietnia (dla wyjazdu w semestrze zimowym). Nieprzestrzeganie terminu może być skutkować brakiem miejsc w akademiku lub odrzuceniem podania. Studenci samodzielnie sprawdzają terminy składnia

dokumentów oraz czas trwania semestru na uczelni partnerskiej. Miesiące lipiec/sierpień/wrzesień są tradycyjnie okresem urlopowym. Należy starać się o wymagane podpisy z dostatecznie dużym wyprzedzeniem.

✓ Zmiany w umowie Learning Agreement

Wszystkie proponowane zmiany w umowie LA. OLA muszą być zatwierdzone przez Koordynatora Wydziałowego ds. programu Erasmus w dokumencie Changes to the Originally Proposed Study Programme (druk dostępny na stronie www.erasmus.pk.edu.pl lub systemie programu Erasmus+). Wraz z tym dokumentem należy przysłać nową wersję druku „Umowa Wydziałowa Erasmus” zaakceptowaną wcześniej przez pracownika dziekanatu i opiekuna kierunku studiów.

Wszelkie zmiany w umowie Learning Agreement muszą być uzgodnione z koordynatorem wydziałowym ds. Programu Erasmus w terminie do 3 tygodni od momentu rozpoczęcia semestru na uczelni partnerskiej.

W przypadku niewywiązania się studentów z umowy LA (niezaliczenia przynajmniej jednego przedmiotu na uczelni zagranicznej), studenci uzupełniają brakującą liczbę punktów ECTS na WM.

Przedmioty, których zaliczenie jest wymagane w celu uzyskania brakujących punktów ECTS są proponowane przez opiekuna kierunku i zatwierdzane przez odpowiedniego prodziekana.

Przekroczenie w programie Erasmus długu kredytowego o 18 lub więcej punktów spowoduje konieczność powtarzania semestru na zasadach ogólnych przewidzianych w Regulaminie Studiów Wyższych na PK. Przedmioty, o których mowa powyżej realizowane są odpłatnie. Jeżeli studenci przystąpili do programu Erasmus na 5 semestrze studiów, to ewentualne niezliczone przedmioty
w programie Erasmus+ (braki punktowe poniżej dopuszczalnego długu kredytowego) mogą uzupełniać na 7 semestrze studiów (dotyczy to także egzaminu z języka obcego). Powtarzanie przedmiotu niezliczonego w programie Erasmus+ odbywa się na WM PK i jest możliwe pod warunkiem istnienia danej specjalności w kolejnym roku akademickim. Braki punktowe z programu Erasmus+ z 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz z 2 i 3 semestru studiów II stopnia wymagają powtarzania danego semestru studiów. Powtarzanie semestru odbywa się na WM PK i jest możliwe pod warunkiem istnienia danej specjalności w kolejnym roku. Jeżeli wybrane na uczelni partnerskiej przedmioty nie są realizowane, studenci powinni niezwłocznie przerwać udział w program Erasmus
i podjąć naukę na WM PK.

Po powrocie

Wymaga się, aby studenci wywiązali się ze wszystkich wymogów w terminie do 15 kwietnia
(w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym) lub do 9 września (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim). Oceny są wpisywane na kartę ocen przez koordynatora wydziałowego ds. programu Erasmus w oparciu o Transcript of Records i „Umowę Wydziałową Erasmus”. Kartę ocen należy dostarczyć do dziekanatu. Należy zwrócić uwagę, aby dokument Transcript of Records wystawiany przez uczelnię zagraniczną zawierał oceny i punkty w systemie ECTS lub przelicznik z ocen z systemu lokalnego na system ECTS.