Inżynieria bezpieczeństwa

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym.

DLACZEGO
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się różnorodne zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak też samych urządzeń technicznych. W różnych obszarach działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, przemysłem chemicznym itd., powstają problemy wymagające ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczenia urządzeń i instalacji. Przyczyną pojawiających się zagrożeń mogą być katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne, a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się inżynieria bezpieczeństwa.
Ogólny cel kształcenia na Kierunku obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą:
• bezpieczeństwo pracy,
• bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
• bezpieczeństwo technologiczne.

10 lat

prowadzenie kierunku

200

absolwentów studiów

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W= W1 + W2

W1 – przedmiot obowiązkowy
W2 – przedmiot charakterystyczny

W1 to wskaźnik dla przedmiotu matematyka, liczony jest zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów, odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R).
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

W2 to wskaźnik dla jednego z przedmiotów charakterystycznych: fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo chemia, albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, liczony zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów (pkt), odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacyjne w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, wskaźnik W2 może oznaczać:
1) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
liczoną wg wzoru 1pkt = 1% albo
2) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru:
0,3*Wp+0,7*Wpr
gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Jeśli kandydat posiadania więcej niż jedną kwalifikację na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

W1 – przedmiot obowiązkowy

matematyka

lub

W2 – przedmiot charakterystyczny

fizyka

fizyka i astronomia

biologia

chemia

praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika posiadającego znajomość problematyki inżynierii bezpieczeństwa . Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę. Absolwenci Kierunku podejmują pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej, a zwłaszcza takich, gdzie wymagana jest szeroka wiedza techniczna oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i środowiska.
Na życzenie Absolwenta dokonujemy wpisu do suplementu dyplomu o treści:
Politechnika Krakowska oświadcza, że realizowany program studiów na Wydziale Mechanicznym, kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa uprawnia absolwentów tego kierunku do pracy w Służbach BHP. Program studiów uwzględnia tematykę wynikającą z zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje odpowiadające stanowisku starszego inspektora BHP.

Kształcimy kadry m.in. dla: Chemostal Innowacje Pionki Sp. z o.o., Elektro Innowacje Pionki Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp.j., Lidzbark Warmiński; MCC Cabała Mysłowice zakłady te realizują zlecenia dla największych światowych koncernów, jak ABB, Siemens, BASF, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA), Michelin, PGNiG, ORLEN, LOTOS i wiele innych.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

wybierz jakość

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie "inżynieria mechaniczna", co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ