baner przedstawiający samochód i człowieka w kombinezonie

Inżynieria bezpieczeństwa

zrekrutuj się na studia!

Studia techniczne – zostań inżynierem

W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym.

laser

Dlaczego Inżynieria Bezpieczeństwa?

Wraz z rozwojem technologii pojawiają się różnorodne zagrożenia zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak też samych urządzeń technicznych. W różnych obszarach działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza związanych z mechaniką, energetyką, transportem, przemysłem chemicznym itd., powstają problemy wymagające ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczenia urządzeń i instalacji. Przyczyną pojawiających się zagrożeń mogą być katastrofy obiektów technicznych, zjawiska naturalne, a nawet umyślne destrukcyjne działanie ludzi. Racjonalną maksymalizacją ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji zajmuje się inżynieria bezpieczeństwa.

Wybierz jakość

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”, co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Ogólny cel kształcenia na Kierunku obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą:

  • bezpieczeństwo pracy,
  • bezpieczeństwo środowiska naturalnego,
  • bezpieczeństwo technologiczne.

prowadzenie kierunku

absolwentów studiów

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika posiadającego znajomość problematyki inżynierii bezpieczeństwa . Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę. Absolwenci Kierunku podejmują pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej, a zwłaszcza takich, gdzie wymagana jest szeroka wiedza techniczna oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i środowiska.
Na życzenie Absolwenta dokonujemy wpisu do suplementu dyplomu o treści:
Politechnika Krakowska oświadcza, że realizowany program studiów na Wydziale Mechanicznym, kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa uprawnia absolwentów tego kierunku do pracy w Służbach BHP. Program studiów uwzględnia tematykę wynikającą z zadań służby BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje odpowiadające stanowisku starszego inspektora BHP.

Kształcimy kadry m.in. dla: Chemostal Innowacje Pionki Sp. z o.o., Elektro Innowacje Pionki Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Sp.j., Lidzbark Warmiński; MCC Cabała Mysłowice zakłady te realizują zlecenia dla największych światowych koncernów, jak ABB, Siemens, BASF, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA), Michelin, PGNiG, ORLEN, LOTOS i wiele innych.

Proces i warunki

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

Wzór:

W= W1 + W2

W1 – przedmiot obowiązkowy
W2 – przedmiot charakterystyczny

W1 to wskaźnik dla przedmiotu matematyka, liczony jest zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów, odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R).
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

W2 to wskaźnik dla jednego z przedmiotów charakterystycznych: fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo chemia, albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, liczony zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów (pkt), odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacyjne w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, wskaźnik W2 może oznaczać:
1) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
liczoną wg wzoru 1pkt = 1% albo
2) w przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru:
0,3Wp+0,7Wpr
gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Jeśli kandydat posiadania więcej niż jedną kwalifikację na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

W1 – przedmiot obowiązkowy:

  • matematyka

lub W2 – przedmiot charakterystyczny

  • fizyka
  • fizyka i astronomia
  • biologia
  • chemia

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony