Inżynieria medyczna

INŻYNIERIA MEDYCZNA
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów.

DLACZEGO
INŻYNIERIA MEDYCZNA?

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

50

absolwentów rocznie

25 lat

kształcenia w zakresie biomechaniki i inżynierii medycznej

Specjalności studiów

Inżynieria kliniczna

(studia I i II stopnia)

Inżynieria Kliniczna to specjalność dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu elektroniki medycznej, podstaw metod diagnostycznych, budowy, eksploatacji oraz obsługi aparatury medycznej wykorzystywanej w radiologii, kardiologii, dializoterapii oraz w technikach obrazowania medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Absolwenci tej specjalności gotowi są do podjęcia pracy w jednostkach odbioru technicznego, serwisach sprzętu medycznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w instytucjach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Biomechanika urazów/Biomechanika

(studia I i II stopnia)

Specjalność Biomechanika Urazów umożliwia studentom rozwinięcie ogólnej wiedzy inżynierskiej w zakresie protetyki, sztucznych narządów, rehabilitacji, komputerowej symulacji zderzeń, biomechaniki, technik obrazowania medycznego oraz inżynierii biomateriałów. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metod projektowania wspomaganego komputerowo absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, zakładach protetyki ortopedycznych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

wybierz jakość

Kierunek Inżynieria Medyczna na Politechnice Krakowskiej ma charakter międzydyscyplinarny, w związku z czym studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe i różne kierunki nauczania. Współpraca z wykwalifikowaną kadrą pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych. Absolwenci kierunku posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

praktyki i praca

Zdobyte umiejętności z różnych dyscyplin pozwalają studentom na podjęcie twórczej pracy w firmach, w których nauki techniczne wspomagają medycynę, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz na współpracę z lekarzami medycyny i personelem medycznym.

Kształcimy kadry m.in. dla:

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria Medyczna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W=P albo 2R

gdzie: P,R - wynik procentowany podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w cześci pisemnej egzaminu maturalnego na:

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

chemia

biologia

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ