wózek inwalidzki

Inżynieria Medyczna

zrekrutuj się na studia!

Studia techniczne – zostań inżynierem

Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów.

zdjęcie rentgenowskie odcinka szyjnego kręgosłupa

Dlaczego inżynieria medyczna?

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

absolwentów rocznie

kształcenie w zakresie biomechaniki i inżynierii medycznej

Specjalności studiów

sprzęt medyczny

Inżynieria kliniczna
(studia I i II stopnia)

Inżynieria Kliniczna to specjalność dla studentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu elektroniki medycznej, podstaw metod diagnostycznych, budowy, eksploatacji oraz obsługi aparatury medycznej wykorzystywanej w radiologii, kardiologii, dializoterapii oraz w technikach obrazowania medycznego (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Absolwenci tej specjalności gotowi są do podjęcia pracy w jednostkach odbioru technicznego, serwisach sprzętu medycznego, firmach zaopatrujących w sprzęt medyczny oraz w instytucjach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Biomechanika
(studia I i II stopnia)

Specjalność Biomechanika umożliwia studentom rozwinięcie ogólnej wiedzy inżynierskiej w zakresie protetyki, sztucznych narządów, rehabilitacji, komputerowej symulacji zderzeń, biomechaniki, technik obrazowania medycznego oraz inżynierii biomateriałów. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu metod projektowania wspomaganego komputerowo absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, zakładach protetyki ortopedycznych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

inżynieria medyczna

Wybierz jakość

Kierunek Inżynieria Medyczna na Politechnice Krakowskiej ma charakter interdyscyplinarny, w związku z czym studenci mają możliwość kontaktu ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe i różne kierunki nauczania. Współpraca z wykwalifikowaną kadrą pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych. Absolwenci kierunku posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Kierunek Inżynieria Medyczna jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” , co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Zdobyte umiejętności z różnych dyscyplin pozwalają studentom na podjęcie twórczej pracy w firmach, w których nauki techniczne wspomagają medycynę, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz na współpracę z lekarzami medycyny i personelem medycznym.

Kształcimy kadry m.in. dla:

logo firmy scanmeo
logo firmy optimed
logo firmy NephroCare
logo firmy Instytucja Województwa Małopolskiego
logo firmy inova Med
logo firmy GEERS
logo firmy ERHEM
logo firmy Diagnostyka
logo firmy bardomed
logo firmy altix
logo firmy onsuironix
logo firmy medikol

Proces i warunki

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria Medyczna jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

Wzór:

W = W1 + W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych (fizyka, lub fizyka i astronomia lub chemia lub biologia) zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

W1 – przedmiot obowiązkowy:

  • matematyka

lub W2 – przedmiot charakterystyczny

  • fizyka
  • fizyka i astronomia
  • chemia
  • biologia

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony