Środki Transportu i Logistyka

Środki Transportu i Logistyka
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Przekazujemy wiedzę m.in. z dziedziny eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności oraz zarządzania bezpieczeństwem środków transportu oraz systemów logistycznych i spedycji. Studiując na naszym kierunku nauczysz się również nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych oraz organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Tylko na tym kierunku prowadzona jest specjalność w systemie dualnym, czyli przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Studenci tego kierunku korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej w tym pierwszego polskiego symulatora tramwaju.

DLACZEGO
Środki Transportu i Logistyka?

Środki transportu i logistyka to kierunek przekazujący specjalistyczną wiedzę inżynierską dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Środki te są podstawowymi elementami jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest Transport. Studenci kierunku Środki transportu i logistyka mają możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w czterech profilach dyplomowania (specjalnościach): Środki techniczne w logistyce i spedycji, Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego, Inżynieria środków transportu przemysłowego i Inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.

85%

osób znajduje prace jeszcze podczas studiów

3 miejsce

co do znaczenia w gospodarce, po przemyśle i handlu, a przed budownictwem

Specjalności studiów

Inżynieria Pojazdów Szynowych

(studia I stopnia)

 • Inżynieria Pojazdów Szynowych to innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej, prowadzona w systemie dualnym, będąca odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych. Profil kształcenia: konstruktor, technolog, inżynier projektu. Kształcenie w myśl zasady „mistrz-uczeń” – grupy studenckie maksymalnie 15 osobowe.
 • W ramach przedmiotów specjalnościowych zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami branżowymi.
 • Największą innowacją w stosunku do innych specjalności są płatne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę), które trwają przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Do realizacji procesu dydaktycznego posiadamy podpisane umowy o współpracy z największymi przedsiębiorstwami przemysłu kolejowego w Polsce. Strategicznym partnerem specjalności jest firma NEWAG S.A. – czołowy polski producent pojazdów szynowych. Parterami przemysłowymi są również: KNORR-BREMSE, 3A COMPOSITES, BARWA PPG, MPK S.A. w Krakowie, INSTYTUT KOLEJNICTWA oraz URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Współpracujemy też z przewoźnikami kolejowymi takimi jak: POLREGIO, PKP INTERCITY, PKP CARGO i innymi.

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Pojazdów Szynowych, który prowadzi specjalność KLIKNIJ – sprawdź co się u Nas dzieje!” oraz”Polub Nas na Facebooku! ZOBACZ

Logistyka i Spedycja

(studia I i II stopnia)

Logistyka i Spedycja to oferta dla osób mających aspiracje do pełnienia funkcji menedżerskich i kierowniczych w dynamicznie rozwijającym się sektorze logistyki i spedycji. W ramach specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu:

 • technologii transportowych i przeładunkowych, spedycji krajowej i międzynarodowej, zarządzania logistycznego w aglomeracjach miejskich i przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
 • metod projektowania i wdrażania przestrzennych sieci i usług logistycznych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie stosowane w branży Transport-Spedycja-Logistyka,
 • zastosowanie urządzeń identyfikacyjnych, lokalizacyjnych i Internetu Rzeczy (IoT) we współczesnej logistyce,
 • podstaw przepisów prawa transportowego i controlingu logistycznego.

Absolwent specjalności Środki techniczne w logistyce i spedycji zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw: produkcyjnych, usługowych i handlowych, w obszarze logistyki zaopatrzenia, transportu, spedycji, magazynowania, kompletacji, sprzedaży i dystrybucji. Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Pojazdów Szynowych, który prowadzi specjalność KLIKNIJ – sprawdź co się u Nas dzieje!” oraz”Polub Nas na Facebooku! ZOBACZ

Bezpieczeństwo i Eksploatacja Środków Transportu

(studia I stopnia)

Bezpieczeństwo i Eksploatacja Środków Transportu  to specjalność pozwalająca:  

 • poznać metody zarządzania zbiorami pojazdów, zagadnienia kosztów i efektywności w dziedzinie transportu, zasady eksploatacji środków transportu, systemy wspomagania komputerowego funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych,
 • poznać procesy zużycia elementów pojazdów lądowych i innych środków transportu, nauczyć się metod diagnostyki oraz oceny ich niezawodności i bezpieczeństwa,
 • zarządzać taborem w systemach transportu publicznego w dużych aglomeracjach miejskich (metro, tramwaje, autobusy, pojazdy autonomiczne) oraz w systemach transportu multimodalnego ładunków.

  Zabierzemy Cię na zajęcia dydaktyczne do największych przewoźników osób i towarów, producentów i jednostek serwisowych pojazdów szynowych, samochodowych i obsługi zaplecza lotniczego.

Automatyzacja logistycznych systemów transportowych

(studia I stopnia)

Specjalność ta daje wszechstronne przygotowanie z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych najnowszych systemów transportowo-dźwigowych i maszyn roboczych, gwarantujące uniwersalne wykształcenie inżynierskie, pozwalające na szybkie znalezienie ciekawej i dobrej pracy. Naszą mocną stroną są nowoczesne laboratoria badawcze (Badań Technoklimatycznych Maszyn i Urządzeń, Napędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego, Maszyn Budowlanych, Teorii Mechanizmów i Maszyn, Urządzeń Dźwigowych i Transportowych) wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych. Przekazujemy także wiedzę z obszaru najnowszych technik komputerowego wspomagania projektowania, monitoringu, sterowania i diagnostyki eksploatacyjnej oraz atestacyjnej maszyn.

wybierz jakość

Kierunek Środki Transportu i Logistyka jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie "inżynieria mechaniczna" , co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

praktyki i praca

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Środków Transportu umożliwia absolwentom podjęcie pracy inżynierskiej w szerokim sektorze przedsiębiorstw zajmujących się produkcją środków transportu oraz ich zespołów i podzespołów, u przewoźników drogowych i kolejowych, w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, w centrach logistycznych, w portach lotniczych oraz w jednostkach administracji państwowej zajmujących się planowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem i ekologią transportu.

Kształcimy kadry m.in. dla:

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek inżynieria środków transportu jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W=W1 + W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych (fizyka, lub fizyka i astronomia lub informatyka) zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.


Dodatkowe punkty (max 100 pkt) za wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub wyniki egzaminów zawodowych w obszarze kształcenia technik transportu drogowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik urządzeń dźwigowych, technik automatyk, technik mechanik, technik mechatronik:


0,3 * (Wp +Wpr)
gdzie Wp i Wpr oznaczają odpowiednio wynik uzyskany z części pisemnej i praktycznej egzaminu

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

ZREKRUTUJ SIĘ