Inżynieria wzornictwa przemysłowego

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżynieria projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

DLACZEGO
INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO?

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miął wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych. Absolwenci IWP kontynuują studia mgr II stopnia między innymi na ASP w Krakowie oraz na Politechnice w Eindhowen i Mediolanie.

2

bloki profilujące

36

absolwentów rocznie

Bloki profilujące

Projektowanie produktu

(studia I stopnia)

Program dwustopniowych studiów pozwala uzyskać kompetencje w następujących obszarach: projektowanie dostosowane do potrzeb rynkowych, umiejętność pracy w zespole projektowym, zarządzanie procesem wprowadzenia i rozwoju nowego produktu. Istotnym elementem nauczania jest przekazanie umiejętności analizy użytkowej produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych, konstrukcyjno-technologicznych i estetycznych. Dotychczasowi studenci z sukcesem zrealizowali szereg projektów z wielu dziedzin życia, od smart-watcha poprzez stoiska handlowe po samoloty i samobieżne pojazdy rolnicze. Kilka z nich otrzymało nagrody w prestiżowych konkursach.

Projektowanie środków transportu

(studia I stopnia)

Podobne założenia (analiza potrzeb rynkowych, całościowy projekt, obejmujący ergonomię, technologię i estetykę) przyświecają kształceniu na specjalności Projektowanie środków transportu. Wykwalifikowana kadra przekazuje studentom wiedzę z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Bogaty program ćwiczeń i zadań projektowych pozwala zdobyć umiejętności oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające realizację ambitnych i odpowiadających na potrzeby producentów projektów, co przekłada się na sukces na rynku pracy.

wybierz jakość

Sukces projektanta naszych czasów wymaga nie tylko doskonałych umiejętności projektowych i inżynierskich, ale także wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, analizy potrzeb rynku oraz głębokiego wyczucia estetyki i znajomości trendów nowoczesnego dizajnu. Zróżnicowana kadra IWP jest w stanie wykształcić adepta wszystkich tych dziedzin. Studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców zarówno Politechniki Krakowskiej, jak Akademii Sztuk Pięknych. O jakości kształcenia decyduje praca indywidualna opiekuna merytorycznego nad każdym projektem. Zajęcia dodatkowe pozwalają rozwijać własne zainteresowania i przepracować pojawiające się problemy.
Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie "inżynieria mechaniczna" , co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

praktyki i praca

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikację przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inna działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

Kształcimy kadry m.in. dla:

PROCES I WARUNKI

Kryterium kwalifikacyjnym jest ocena portfolio kandydata oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów:
egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), matury europejskiej (European Baccalaureate) albo egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

Podstawą do przyjęcia na studia oprócz wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym jest przygotowanie portfolio, za które możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Portfolio w formie elektronicznej (max. 30 MB) powinno zawierać własne prace w formacie A4 w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji bądź fotografii. Ma składać się z 21 kart, z których:
- karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie (CV);
- karty 2-11 – prezentacja prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie – w tym fotografie prac takich jak rzeźby, makiety itp.);
- karty 12-21 – projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych etc.

Na żadnej z prac nie może znajdować się podpis autora bądź inny sposób oznaczenia (różne formy znaku wodnego etc.), a ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z pozostałymi kartami.

Portfolio będzie oceniane według następujących kryteriów:
- karty 2-11: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania; 0-25 pkt,
- karty 12-21: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami, 0-25 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba punktów, którą kandydat musi uzyskać, aby brać udział w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 20.

W = E + P albo W = E + 2R

gdzie:
E - oznacza liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny portfolio,
P, R - wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, czyli matematyki, albo fizyki, albo fizyki i astronomii, albo informatyki.

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ