Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

zrekrutuj się na studia!

Studia techniczne – zostań inżynierem

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżynieria projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

studenci

Dlaczego Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego?

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miął wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych. Absolwenci IWP kontynuują studia mgr II stopnia między innymi na ASP w Krakowie oraz na Politechnice w Eindhowen i Mediolanie.

bloki profilujące

absolwentów rocznie

Bloki profilujące

Projektowanie środków transportu

Projektowanie produktu
(studia I stopnia)

Program dwustopniowych studiów pozwala uzyskać kompetencje w następujących obszarach: projektowanie dostosowane do potrzeb rynkowych, umiejętność pracy w zespole projektowym, zarządzanie procesem wprowadzenia i rozwoju nowego produktu. Istotnym elementem nauczania jest przekazanie umiejętności analizy użytkowej produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych, konstrukcyjno-technologicznych i estetycznych. Dotychczasowi studenci z sukcesem zrealizowali szereg projektów z wielu dziedzin życia, od smart-watcha poprzez stoiska handlowe po samoloty i samobieżne pojazdy rolnicze. Kilka z nich otrzymało nagrody w prestiżowych konkursach.

Projektowanie środków transportu
(studia I stopnia)

Podobne założenia (analiza potrzeb rynkowych, całościowy projekt, obejmujący ergonomię, technologię i estetykę) przyświecają kształceniu na specjalności Projektowanie środków transportu. Wykwalifikowana kadra przekazuje studentom wiedzę z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Bogaty program ćwiczeń i zadań projektowych pozwala zdobyć umiejętności oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające realizację ambitnych i odpowiadających na potrzeby producentów projektów, co przekłada się na sukces na rynku pracy.

Projektowanie środków transportu

Wybierz jakość

Sukces projektanta naszych czasów wymaga nie tylko doskonałych umiejętności projektowych i inżynierskich, ale także wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, analizy potrzeb rynku oraz głębokiego wyczucia estetyki i znajomości trendów nowoczesnego dizajnu. Zróżnicowana kadra IWP jest w stanie wykształcić adepta wszystkich tych dziedzin. Studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców zarówno Politechniki Krakowskiej, jak Akademii Sztuk Pięknych. O jakości kształcenia decyduje praca indywidualna opiekuna merytorycznego nad każdym projektem. Zajęcia dodatkowe pozwalają rozwijać własne zainteresowania i przepracować pojawiające się problemy.
Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” , co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikację przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inna działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

Kształcimy kadry m.in. dla:

logo firmy kuhlmann
logo firmy JUKA
logo firmy CP Glass
logo firmy varroc
logo firmy MERIT

Proces i warunki

Kryterium kwalifikacyjnym jest ocena portfolio kandydata oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów:
egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), matury europejskiej (European Baccalaureate) albo egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane w systemie edukacyjnym poza granicami Polski.

Podstawą do przyjęcia na studia oprócz wyniku uzyskanego na egzaminie maturalnym jest przygotowanie portfolio, za które możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Portfolio w formie elektronicznej (max. 30 MB) powinno zawierać własne prace w formacie A4 w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji bądź fotografii. Ma składać się z 21 kart, z których:

  • karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie (CV);
  • karty 2-11 – prezentacja prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie – w tym fotografie prac takich jak rzeźby, makiety itp.);
  • karty 12-21 – projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych etc.

Na żadnej z prac nie może znajdować się podpis autora bądź inny sposób oznaczenia (różne formy znaku wodnego etc.), a ponadto karta 1 nie może być trwale połączona z pozostałymi kartami.

Portfolio będzie oceniane według następujących kryteriów:
– karty 2-11: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania; 0-25 pkt,
– karty 12-21: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami, 0-25 pkt.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba punktów, którą kandydat musi uzyskać, aby brać udział w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 20.

W = E + P albo W = E + 2R

gdzie:
E – oznacza liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny portfolio,
P, R – wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R) z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji, czyli matematyki, albo fizyki, albo fizyki i astronomii, albo informatyki.

Poziom podstawowy (P):

  • matematyka

lub Poziom rozszerzony (R):

  • matematyka
  • fizyka
  • fizyka i astronomia
  • informatyka

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony