Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn

zrekrutuj się na studia!

Studia techniczne – zostań inżynierem

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej. Warto zwrócić uwagę, że kierunek MiBM zapewnia 100% Efektów Uczenia z dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna, w której pracownicy Wydziału mają największe osiągnięcia naukowe.

Mechanika i budowa maszyn

Dlaczego Mechanika i Budowa Maszyn?

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

specjalności

inżynierów rocznie

Specjalności studiów

Aparatura Przemysłowa
(studia I i II stopnia)

Aparatura przemysłowa to nowoczesna specjalność studiów będąca odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz modernizacji nowoczesnych systemów i urządzeń przemysłowych z uwzględnieniem aktualnych wymagań i uwarunkowań środowiskowych.

Studia na tej specjalności zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do konstruowania, wytwarzania i nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłach: maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, a także w ochronie środowiska oraz w wielu innych. Szczególny nacisk w kształceniu jest położony  na zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności systemów i urządzeń przemysłowych wraz z minimalizacją wpływu tych instalacji na środowisko. Wybierając tą specjalność nauczysz  się projektować zarówno pojedyncze urządzenia jak i kompletować z nich różne instalacje przemysłowe w oparciu o nowoczesne techniki wspomagania komputerowego i metody numeryczne.

Będziesz mieć dostęp do nowoczesnych technik i przyrządów pomiarowych wykorzystujących np. anemometrię laserową, zjawisko piezoelektryczne itp. Poznasz między innymi tajniki filmowania kamerą cyfrową, montażu i komputerowej obróbki obrazów. W trakcie studiów będziesz mieć możliwość odbycia praktyk zawodowych, będących szansą na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Są one dobrą okazją do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy.

Na życzenie Absolwenta dokonujemy wpisu do suplementu dyplomu o treści: Politechnika Krakowska oświadcza, że realizowany program studiów na Wydziale Mechanicznym, kierunku Mechanika i budowa maszyn i specjalności Aparatura Przemysłowa uprawnia absolwentów tej specjalności do pracy w Służbach BHP.

Mechanika konstrukcji i materiałów
(studia I i II stopnia)

Jeżeli chcesz poznać nowoczesne narzędzia pracy współczesnego inżyniera, interesują Cię podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów oraz zaawansowane obliczenia inżynierskie wspomagane komputerowo, to może zainteresować Cię specjalność Mechanika konstrukcji i materiałów. Wybierając tę specjalność, masz szansę zdobyć gruntowne przygotowanie w zakresie podstawowych problemów techniki, nauczyć się prowadzenia obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych mechaniki, jak również zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się współczesnymi programami i systemami komputerowymi. Program specjalności obejmuje w szczególności mechanikę nowoczesnych materiałów inżynierskich, podstawy programowania i metody numeryczne, podstawy modelowania 3D w problemach inżynierskich, systemy komputerowej analizy konstrukcji, komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich, biomechanikę i biomateriały, tworzywa sztuczne i kompozyty w zastosowaniach inżynierskich, stateczność konstrukcji inżynierskich, wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji i materiałów, diagnostykę maszyn i urządzeń, wibroakustykę i wibroizolację maszyn, dynamikę układu człowiek-maszyna, optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich, modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia oraz modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach. Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, zwłaszcza w takich, w których wymagana jest szeroka wiedza techniczna z zakresu projektowania konstrukcji, w szczególności w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego , jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie
(studia I i II stopnia)

Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania konstrukcji, zastosowania zaawansowanych systemów obliczeniowych, modelowania komputerowego konstrukcji w tym modelowania bryłowego, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych czy gradientowych, to Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie jest idealnym wyborem dla Ciebie. Program specjalności obejmuje w szczególności komputerowe metody analizy konstrukcji, komputerowe systemy inżynierskie, współczesne języki programowania i środowiska obliczeniowe, komputerowo wspomagane projektowanie materiałów inżynierskich, elementy modelowania bryłowego 3D, zastosowanie metody elementów skończonych we współczesnych obliczeniach inżynierskich, podstawy optymalnego projektowania inżynierskiego, ewolucyjne metody obliczeniowe, komputerowe wspomaganie badań eksperymentalnych, analizę i projektowanie struktur kompozytowych, komputerową diagnostykę maszyn oraz obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych. Inżynierowie z taką wiedzą są niezwykle cenieni i poszukiwani na współczesnym rynku pracy, w szczególności w działach analiz, R&D, badawczo-rozwojowych czy działach obliczeniowych nowoczesnych firm zajmujących się analizą konstrukcji, w szczególności tam, gdzie wymagana jest znajomość współczesnych metod projektowania konstrukcji opartych o nowoczesne aplikacje komputerowe, zarówno do projektowania i modelowania 3D, jak i do optymalizacji konstrukcji.

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
(studia I i II stopnia)

Kształcimy studentów w zakresie: budowy, projektowania i eksploatacji urządzeń tworzących nowoczesne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne. Absolwenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych kierunków rozwoju techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i grzewczej, czyli: – budowy i działania urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również kriogenicznych – odzysku ciepła odpadowego, – pomp ciepła i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz niskotemperaturowych systemów grzewczych, – systemów wentylacji pomieszczeń oraz systemów wentylacji przeciwpożarowej, – metod przechowywania i zamrażania żywności, – zastosowań techniki chłodniczej w medycynie, – projektowania urządzeń i systemów chłodzenia z wykorzystaniem naturalnych, obojętnych dla środowiska czynników chłodniczych, – automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Absolwenci specjalności Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne są przygotowani do pracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, spożywczego, energetycznego, chemicznego, elektronicznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i handlowo-usługowych. Po ukończeniu specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach projektowych i firmach wykonawczych, jako projektanci maszyn, urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako inżynierowie odpowiedzialni za produkcję. Wiedza i kwalifikacje absolwentów pozwalają na ich zatrudnienie również w budownictwie, górnictwie, przemyśle stoczniowym (klimatyzacja, wentylacja) oraz w obszarach związanych ze sportem i medycyną (chłodnictwo, klimatyzacja). W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu F-gazowego.

Computational mechanics

Computational mechanics / Advanced computational mechanics
(studia I / II stopnia w j. angielskim)

Specjalności są ona adresowane do kandydatów i studentów chcących w znaczący sposób poszerzyć swoją wiedzę w zakresie mechaniki i zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki ośrodków ciągłych, teorii sygnałów oraz na wykorzystanie współczesnych narzędzi komputerowych. Celem kształcenia jest w szczególności na zdobycie umiejętności: – stosowania w praktyce metod numerycznych i komputerowych w tym tworzenia własnych programów obliczeniowych, – modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, w tym prowadzenia analiz zaawansowanych (analiza zjawisk o charakterze przejściowym, analiza sprzężonych pól mechano-akustycznych, mechano-elektrycznych, mechano-magnetycznych, mechano-termicznych, analiz przepływowych – CFD), – prowadzenia pomiarów zjawisk dynamicznych przy wykorzystaniu cyfrowych torów pomiarowych oraz nowoczesnych metod analizy sygnałów. Przyjmuje się, że programy I stopnia i II stopnia studiów tworzą integralną całość i pozwalają na holistyczne wykształcenie magistra inżyniera. Ukończenie tej specjalności w naturalny sposób skłania do podjęcia studiów w ramach Szkoły doktorskiej. Studenci i absolwenci powinni nabyć umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich zarówno na terenie kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w międzynarodowych ośrodkach naukowych, takich jak CERN. Wyróżniający się absolwenci mają stanowić kadrę Instytutów naukowych oraz biur konstrukcyjnych.

Machine design
(studia I stopnia w j. angielskim)

Specjalność jest adresowana do kandydatów i studentów chcących nabyć umiejętność podstaw konstruowania maszyn, zarówno w zakresie teoretycznym jak i stosowania komputerowych metod wspomagania konstrukcji na bazie teoretycznej modułów podstawowych i kierunkowych z zakresu inżynierii mechanicznej. Z uwagi na szeroki profil badawczy Wydziału oraz wybieralność modułów specjalistycznych, zakres programu obejmuje podstawy konstruowania różnego typu maszyn, w tym: akceleratorów cząstek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i maszyn transportu bliskiego. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na nabycie wiedzy w zakresie budowy modeli oraz zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Celem kształcenia jest w szczególności zdobycie umiejętności z: – projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych maszyn, – podstaw modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, – podstaw projektowania, przeprowadzania i interpretacji badań doświadczalnych, – stosowania metod CAD. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus.

Machine design

Wybierz jakość

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, który uzyskał w ostatnich dwóch ewaluacjach kategorię naukową A, w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” , co jest dowodem wysokiego poziomu kształcenia oraz badań naukowych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę lub działaniami B2B. Z racji uniwersalności nabytego wykształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, placówkach naukowych (np. CERN – Szwajcaria, ITER -Włochy, Niemcy) oraz w szkolnictwie wyższym w kraju i za granicą.
Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dają absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców różnych branż mechanicznych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 • wykorzystywania nowoczesnych metod projektowania komputerowego i symulacji komputerowej
 • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich,
 • stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacja,
 • pracy w zespole,
 • koordynacji prac i oceny ich wyników,
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
 • podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
 • z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach
 • akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
 • wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Proces i warunki

Podstawą do przyjęcia na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

Wzór:

W=W1 + W2

W1 to wskaźnik dla przedmiotu matematyka, liczony jest zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R, a P i R oznaczają liczbę punktów, odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R).
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

W2 to wskaźnik dla jednego z przedmiotów charakterystycznych: fizyka albo fizyka i astronomia, albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, liczony zgodnie z wzorem W2=2R, a R oznacza liczbę punktów (pkt), odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym albo wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacyjne w zawodzie albo wynik egzaminu zawodowego.
Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu charakterystycznego dla danego kierunku, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z tego przedmiotu.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w zawodach:

 • technik mechanik
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik mechatronik
 • technik automatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik automatyk sterowanie ruchem kolejowym
 • technik urządzeń dźwigowych

wskaźnik W2 może oznaczać:

 1. w przypadku kandydatów, posiadających dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną wg wzoru 1pkt = 1% albo
 2. w przypadku kandydatów, posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – liczbę punktów (pkt) odpowiadającą wynikowi procentowemu (%) uzyskanemu na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, liczoną według wzoru:
  0,3Wp+0,7Wpr
  gdzie: Wp oznacza wynik z części pisemnej, a Wpr wynik z części praktycznej egzaminu.
  Ostateczny wynik na potrzeby rekrutacji ustala się zgodnie z zasadą 1pkt = 1%.

Jeśli kandydat posiadania więcej niż jedną kwalifikację na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej i części praktycznej z tej kwalifikacji, z której kandydat otrzymał najwyższy wynik.

W1 – przedmiot obowiązkowy:

 • matematyka

lub W2 – przedmiot charakterystyczny

 • fizyka
 • fizyka i astronomia

Uczymy działać z pasją

Na Wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony