Mechanika i budowa maszyn

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Wykształcenie obejmuje wiedzę i umiejętności umożliwiające konstruowanie i przygotowanie produkcji maszyn urządzeń i instalacji w różnych gałęziach przemysłu zgodnie z wybraną specjalnością ale też łatwość przystosowania się do innych wymagań inżynierskich dzięki bardzo dobrej podbudowie teoretycznej. Warto zwrócić uwagę, że kierunek MiBM zapewnias 100% Efektów Uczenia z dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna, w której pracownicy Wydziału mają największe osiągnięcia naukowe.

DLACZEGO
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN?

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn jest kierunkiem łączącym tradycję Wydziału Mechanicznego z najbardziej nowoczesnymi trendami przemysłowymi i dydaktycznymi. Jest to kierunek nastawiony przede wszystkim na konstrukcje maszyn i urządzeń z solidną podbudową teoretyczną. Studia zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, techniki cieplnej i przepływowej, jak również specjalistyczne wykształcenie z konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, inżynierii bezpieczeństwa. Na wszystkich specjalnościach dużą uwagę kładzie się na symulacje komputerowe wytrzymałościowe, przepływowe i cieplne oraz projektowanie 3D.

6

specjalności

180

inżynierów rocznie

Specjalności studiów

Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń

(studia I stopnia)

Ogólny cel kształcenia na Specjalności obejmuje bezpieczeństwo zintegrowane w skład którego wchodzą: bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo technologiczne. W trakcie studiowania zwracamy szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa użytkowania maszyn, urządzeń i instalacji; zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania; trybu certyfikacji oraz umiejętności wystawiania deklaracji zgodności dla maszyn i urządzeń; identyfikacji czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych; identyfikacji zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego; ograniczenia lub minimalizacji zagrożeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi; oceny ryzyka zawodowego; przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń; organizacji systemów ratownictwa, metod zabezpieczenia ogniowego i wybuchowego instalacji. Absolwenci Specjalności podejmują pracę w różnych gałęziach gospodarki narodowej, a zwłaszcza takich, gdzie wymagana jest szeroka wiedza techniczna oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy i środowiska. Na życzenie Absolwenta dokonujemy wpisu do suplementu dyplomu o treści: Politechnika Krakowska oświadcza, że realizowany program studiów na Wydziale Mechanicznym, kierunku Mechanika i budowa maszyn i specjalności Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń uprawnia absolwentów tej specjalności do pracy w Służbach BHP.

Mechanika konstrukcji i materiałów

(studia I i II stopnia)

Jeżeli chcesz poznać nowoczesne narzędzia pracy współczesnego inżyniera, interesują Cię podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów oraz zaawansowane obliczenia inżynierskie wspomagane komputerowo, to może zainteresować Cię specjalność Mechanika konstrukcji i materiałów. Wybierając tę specjalność, masz szansę zdobyć gruntowne przygotowanie w zakresie podstawowych problemów techniki, nauczyć się prowadzenia obliczeń inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowych mechaniki, jak również zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się współczesnymi programami i systemami komputerowymi. Program specjalności obejmuje w szczególności mechanikę nowoczesnych materiałów inżynierskich, podstawy programowania i metody numeryczne, podstawy modelowania 3D w problemach inżynierskich, systemy komputerowej analizy konstrukcji, komputerowe modelowanie materiałów inżynierskich, biomechanikę i biomateriały, tworzywa sztuczne i kompozyty w zastosowaniach inżynierskich, stateczność konstrukcji inżynierskich, wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji i materiałów, diagnostykę maszyn i urządzeń, wibroakustykę i wibroizolację maszyn, dynamikę układu człowiek-maszyna, optymalne projektowanie konstrukcji inżynierskich, modelowanie komputerowe w mechanice zniszczenia oraz modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach. Absolwenci specjalności przygotowani są do pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym, zwłaszcza w takich, w których wymagana jest szeroka wiedza techniczna z zakresu projektowania konstrukcji, w szczególności w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego , jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie

(studia I i II stopnia)

Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania konstrukcji, zastosowania zaawansowanych systemów obliczeniowych, modelowania komputerowego konstrukcji w tym modelowania bryłowego, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów kompozytowych czy gradientowych, to Komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie jest idealnym wyborem dla Ciebie. Program specjalności obejmuje w szczególności komputerowe metody analizy konstrukcji, komputerowe systemy inżynierskie, współczesne języki programowania i środowiska obliczeniowe, komputerowo wspomagane projektowanie materiałów inżynierskich, elementy modelowania bryłowego 3D, zastosowanie metody elementów skończonych we współczesnych obliczeniach inżynierskich, podstawy optymalnego projektowania inżynierskiego, ewolucyjne metody obliczeniowe, komputerowe wspomaganie badań eksperymentalnych, analizę i projektowanie struktur kompozytowych, komputerową diagnostykę maszyn oraz obiektowo orientowane modelowanie systemów mechanicznych. Inżynierowie z taką wiedzą są niezwykle cenieni i poszukiwani na współczesnym rynku pracy, w szczególności w działach analiz, R&D, badawczo-rozwojowych czy działach obliczeniowych nowoczesnych firm zajmujących się analizą konstrukcji, w szczególności tam, gdzie wymagana jest  znajomość współczesnych metod projektowania konstrukcji opartych o nowoczesne aplikacje komputerowe, zarówno do projektowania i modelowania 3D, jak i do optymalizacji konstrukcji.

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

(studia I i II stopnia)

Kształcimy studentów w zakresie: budowy, projektowania i eksploatacji urządzeń tworzących nowoczesne systemy chłodnicze i klimatyzacyjne. Absolwenci uzyskują wiedzę na temat najnowszych kierunków rozwoju techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i grzewczej, czyli: – budowy i działania urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak również kriogenicznych – odzysku ciepła odpadowego, – pomp ciepła i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz niskotemperaturowych systemów grzewczych, – systemów wentylacji pomieszczeń oraz systemów wentylacji przeciwpożarowej, – metod przechowywania i zamrażania żywności, – zastosowań techniki chłodniczej w medycynie, – projektowania urządzeń i systemów chłodzenia z wykorzystaniem naturalnych, obojętnych dla środowiska czynników chłodniczych, – automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej. Absolwenci specjalności Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne są przygotowani do pracy w rozmaitych dziedzinach gospodarki, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, spożywczego, energetycznego, chemicznego, elektronicznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i handlowo-usługowych. Po ukończeniu specjalności absolwenci znajdują zatrudnienie w biurach projektowych i firmach wykonawczych, jako projektanci  maszyn, urządzeń oraz instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako inżynierowie  odpowiedzialni za produkcję. Wiedza i kwalifikacje absolwentów pozwalają na ich zatrudnienie również w budownictwie, górnictwie, przemyśle stoczniowym (klimatyzacja, wentylacja) oraz w obszarach związanych ze sportem i medycyną (chłodnictwo, klimatyzacja). W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość uzyskania Certyfikatu F-gazowego.

Computational mechanics / Advanced computational mechanics

(studia I / II stopnia w j. angielskim)

Specjalności są ona adresowane do kandydatów i studentów chcących w znaczący sposób poszerzyć swoją wiedzę w zakresie mechaniki i zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie mechaniki teoretycznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki ośrodków ciągłych, teorii sygnałów oraz na wykorzystanie współczesnych narzędzi komputerowych. Celem kształcenia jest  w szczególności na zdobycie umiejętności: – stosowania w praktyce metod numerycznych i komputerowych w tym tworzenia własnych programów obliczeniowych, – modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, w tym prowadzenia analiz zaawansowanych (analiza zjawisk o charakterze przejściowym, analiza sprzężonych pól mechano-akustycznych, mechano-elektrycznych, mechano-magnetycznych, mechano-termicznych, analiz przepływowych – CFD), – prowadzenia pomiarów zjawisk dynamicznych przy wykorzystaniu cyfrowych torów pomiarowych oraz nowoczesnych metod analizy sygnałów. Przyjmuje się, że programy I stopnia i II stopnia studiów tworzą integralną całość i pozwalają na holistyczne wykształcenie magistra inżyniera. Ukończenie tej specjalności w naturalny sposób skłania do podjęcia studiów w ramach Szkoły doktorskiej. Studenci i absolwenci powinni nabyć umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich zarówno na terenie kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w międzynarodowych ośrodkach naukowych, takich jak CERN. Wyróżniający się absolwenci mają stanowić kadrę Instytutów naukowych oraz biur konstrukcyjnych.

Mechanical design

(studia I stopnia w j. angielskim)

Specjalność jest adresowana do kandydatów i studentów chcących nabyć umiejętność podstaw konstruowania maszyn, zarówno w zakresie teoretycznym jak i stosowania komputerowych metod wspomagania konstrukcji na bazie teoretycznej modułów podstawowych i kierunkowych z zakresu inżynierii mechanicznej. Z uwagi na szeroki profil badawczy Wydziału oraz wybieralność modułów specjalistycznych, zakres programu obejmuje podstawy konstruowania różnego typu maszyn, w tym: akceleratorów cząstek, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pojazdów samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i maszyn transportu bliskiego. Realizowany program studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów specjalnościowych, kładzie nacisk na nabycie wiedzy w zakresie budowy modeli oraz zastosowania wspomagania komputerowego do projektowania konstrukcji. Celem kształcenia jest w szczególności zdobycie umiejętności z: – projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych maszyn, – podstaw modelowania konstrukcji przy wykorzystaniu metody elementów skończonych, – podstaw projektowania, przeprowadzania i interpretacji badań doświadczalnych, – stosowania metod CAD. Adresatami specjalności są również studenci zagraniczni  oraz podejmujący studia w ramach wymiany międzynarodowej, np. w ramach programu Erasmus.

wybierz jakość

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Krakowskiej otrzymał kategorię naukową A. Prestiżowa kategoria A wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia oraz badań naukowych. Uzyskana kategoria ma duży i bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych przez jednostkę dotacji, czyli środków finansowych przeznaczonych na: podnoszenie jakości kształcenia, utrzymanie potencjału badawczego, rozwój młodej kadry.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera mechanika. Warto też traktować je, jako okazję do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży, skutkujących często umową o pracę lub działaniami B2B. Z racji uniwersalności nabytego wykształcenia absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, placówkach naukowych (np. CERN - Szwajcaria, ITER -Włochy, Niemcy) oraz w szkolnictwie wyższym w kraju i za granicą.
Efekty kształcenia dla kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn" dają absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców różnych branż mechanicznych.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:
• realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
• wykorzystywania nowoczesnych metod projektowania komputerowego i symulacji komputerowej
• prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich,
• stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacja,
• pracy w zespole,
• koordynacji prac i oceny ich wyników,
• sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi,
• podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

• przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
• jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych
• z organizacja produkcji i automatyzacja procesów technologicznych,
• jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach
• akredytacyjnych i atestacyjnych,
• jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
• innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych
• wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek mechanika i budowa maszyn jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W=P albo 2R

gdzie: P,R - wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

chemia

Uczymy działać z pasją

Na Wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ