Informacje o projekcie

Opis projektu

Projekt pn. „ Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 zawartej w dniu 31.03.2021r. w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ( Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie a Politechniką Opolską.
Liderem projektu jest Politechnika Opolska, a partnerami są: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2021r. – 31.08.2023r.
Wartość projektu: 2 374 500,45 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 2 001 228,98 zł

Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku w Politechnice Opolskiej, jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym. Planowane jest również stworzenie fili Centrum w Politechnice Krakowskiej oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Cel główny to przede wszystkim wsparcie zmiany organizacyjnej, podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.

Będzie się to odbywało poprzez realizację działań mających na celu:

 • utworzenie centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku,
 • upowszechnianie zasad projektowania nastawianego na dostępność,
  podnoszenie kompetencji kadr Uczelni oraz Partnerów,
 • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku oraz działań z zakresu dostępności. W ramach Centrum na stanowisku administracyjnym zostanie zatrudniony pracownik z niepełnosprawnością (1 etat, umowa o pracę), który odpowiedzialny będzie za bieżącą koordynację działalności Centrum.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych zadań:

 • powołanie i prowadzenie Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku,
 • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego,
  prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego,
 • przygotowanie PO i Partnerów do prowadzenia kształcenia oraz realizację działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych,
 • upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,
 • podnoszenie kompetencji kadry uczelni będących Wnioskodawcą i Partnerami projektowymi w zakresie zasad projektowania uniwersalnego z wykorzystaniem wiedzy wiodących ekspertów.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 • Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
 • Poprawa dostępności o obrębie szkolnictwa wyższego.
CWOD-na-www-scaled