Pojazdy samochodowe

POJAZDY SAMOCHODOWE
zrekrutuj się na studia

STUDIA TECHNICZNE - ZOSTAŃ INŻYNIEREM

Specjalności „samochodowe”, uprzednio prowadzone na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”, są prowadzone przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, który powstał w strukturze Wydziału Mechanicznego PK w roku 1970. Od początku istnienia specjalności te zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem kandydatów. Corocznie studia związane z budową i badaniami pojazdów samochodowych oraz eksploatacją pojazdów samochodowych, kończy średnio około 55 – 60 osób na I stopniu studiów i około 35 – 45 osób na II stopniu studiów stacjonarnych. W pewnych okresach czasu uruchamiana była także specjalność „Silniki spalinowe”, która na obecnym etapie rozwoju zaawansowanych silników spalinowych i pojazdów hybrydowych została zmodernizowana i uaktualniona pod nazwą „Źródła napędu …”. Rozbudowana mechatronika w pojazdach samochodowych sprawia, iż specjaliści z tej branży są poszukiwani na rynku pracy. Studia na kierunku Pojazdy samochodowe kształcą przyszłych specjalistów/profesjonalistów w zakresie konstruowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych i źródeł ich napędu. Szczególny nacisk w kształceniu ukierunkowano na zagadnienia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów napędowych pojazdów, z bezpieczeństwem transportu oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne i aspektami emisji ciepła, hałasu, drgań i toksycznych składników spalin.

DLACZEGO
POJAZDY SAMOCHODOWE?

Kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim Pojazdy Samochodowe odpowiada na zidentyfikowane, rosnące zapotrzebowanie rynku oraz daje możliwość realizacji strategicznych celów gospodarczych Polski w zakresie rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, zaplecza serwisowego oraz infrastruktury komunikacyjnej. Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma podstawy do projektowania, wdrażania nowych, coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji pojazdów, urządzeń mechatronicznych i zespołów napędowych z nowoczesnymi silnikami spalinowymi oraz hybrydowymi i elektrycznymi źródłami napędu pojazdów, obsługi istniejących i nowo wprowadzanych na rynek, nowatorskich rozwiązań środków transportu indywidualnego i zbiorowego oraz transportu towarów, a także obsługi i diagnozowania systemów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ekologiczne. Kierunek studiów Pojazdy Samochodowe obejmuje obszar wiedzy, który jest realizowany w Politechnice Krakowskiej od początku powstania Uczelni, jest on powszechnie rozpoznawalny i wpisał się już w tradycje akademickie naszego kraju.

od 2019 roku

nowy kierunek studiów

Specjalności studiów

Budowa i badania pojazdów samochodowych

(studia I i II stopnia)

Specjalność „Budowa i badania pojazdów samochodowych” jest propozycją ukierunkowania wykształcenia w zakresie szeroko rozumianej konstrukcji i technologii produkcji pojazdów samochodowych i ich podzespołów oraz badań kwalifikacyjnych, homologacyjnych i eksploatacyjnych pojazdów. Zdobywanie wiedzy inżynierskiej, w połączeniu z wykorzystaniem nowoczesnych metod projektowania i obliczeń oraz badań stanowiskowych i drogowych pojazdów, dobrze przygotowuje absolwentów tej specjalności do podjęcia pracy w biurach projektowo – konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo – rozwojowych całego przemysłu motoryzacyjnego.

Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

(studia I i II stopnia)

Specjalność „Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych” umożliwia studentom rozwinięcie ogólnej wiedzy inżynierskiej w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania pojazdów, podzespołów pojazdów i ich układów mechatronicznych oraz najwyższych standardów eksploatacji i technologii naprawy pojazdów. Zdobyta wiedza predysponuje absolwentów do pracy między innymi w autoryzowanych i nieautoryzowanych serwisach samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz w firmach transportowych na stanowiskach doradców i specjalistów.

Żródła napędu pojazdów samochodowych

(studia I stopnia)

Specjalność ta wpisuje się w obszar nowoczesnych silników spalinowych, hybrydowych układów napędowych i pojazdów z napędem elektrycznym oraz obejmuje problemy paliw i motoryzacyjnego skażenia środowiska. Absolwenci tej specjalności są profesjonalistami w zakresie konstrukcji i badań silników spalinowych, mechatroniki silników i zespołów napędowych (w tym hybrydowych) i gotowi są do podjęcia pracy w biurach projektowo – konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo – rozwojowych przemysłu motoryzacyjnego.

Mechatronika samochodowa

(studia I stopnia)

Specjalność „Mechatronika samochodowa” stanowi możliwość rozwoju w zakresie szeroko rozumianej mechatroniki, ale z ukierunkowaniem na pojazdy samochodowe, w których urządzenia mechatroniczne są coraz bardziej zaawansowane i mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo czynne ich ruchu i na środowisko naturalne. Rozwój systemów wspomagających kierowcę, coraz powszechniejsze wykorzystywanie pojazdów z hybrydowymi i elektrycznymi układami napędowymi oraz prace rozwojowe w obszarze pojazdów autonomicznych, mogą być uzasadnieniem podjęcia studiów na tej specjalności.

wybierz jakość

Kierunek Pojazdy Samochodowe na Politechnice Krakowskiej ma charakter interdyscyplinarny, przez co studenci mają kontakt ze specjalistami z różnych dyscyplin naukowych. Współpraca z wykwalifikowaną kadrą pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, wspomaganego prowadzeniem badań naukowych i współpracą z przemysłem. Absolwenci kierunku posiadają znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia to nie tylko kształcenie

STYPENDIA

AKADEMIKI

KULTURA

SPORT

NAUKA

praktyki i praca

Absolwenci tego kierunku docelowo mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją pojazdów oraz produkcją komponentów motoryzacyjnych, w sferze obsługi i serwisu pojazdów samochodowych różnego typu, w tym w autoryzowanych oraz prywatnych stacjach obsługi pojazdów, w placówkach naukowych i badawczych, w sektorze badań i kontroli pojazdów, w tym certyfikowanych stacjach kontroli pojazdów, w sferze pokrewnych, specjalistycznych usług motoryzacyjnych (np.: telematyka, klimatyzacja, diagnostyka, elektrotechnika i mechatronika samochodowa), w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, w zakresie obsługi i organizacji transportu, w zakładach produkcji i dystrybucji paliw, środków smarnych i tzw. chemii samochodowej, w biurach ekspertyz technicznych, w kraju i za granicą.

Kształcimy kadry m.in. dla: BWI Group, BWI Poland Technologies, BWI Krosno, IBiRM „BOSMAL” , EC Engineering i EC Test Systems, Mercedes-Benz, VW, Volvo Trucks – Skawina, MAN Niepołomice, VALEO, TRW Automotive, FIAT, OPEL, AUTOSAN

PROCES I WARUNKI

Podstawą do przyjęcia na kierunek Pojazdy Samochodowe jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W= W1 + W2

W1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R.

W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych (fizyka, lub fizyka i astronomia lub informatyka) zgodnie z wzorem W2=2R.

P oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.

R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowe punkty (max 100 pkt) za wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub wyniki egzaminów zawodowych w obszarze kształcenia technik mechanik, technik pojazdów samochodowych:

0,5 * (WT +WPR)
gdzie WT i WPR oznaczają odpowiednio wynik procentowy uzyskany z części teoretycznej i praktycznej egzaminu

Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego dla poszczególnych kierunków, może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z jednego z ww. przedmiotów.

Poziom podstawowy (P)

matematyka

lub

Poziom rozszerzony (R)

matematyka

fizyka

fizyka i astronomia

informatyka

Uczymy działać z pasją

Na wydziale Mechanicznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy studentów są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich w sposób indywidualny. Studenci nie są zostawiani z pytaniami, a prowadzący chętnie udzielają dodatkowych wyjaśnień, również poza zajęciami.

Wejdź,ZREKRUTUJ SIĘ