Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

OGŁOSZENIE

Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy
1. Niezbędne wymagania:
• tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej,
• uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów,
• posiadanie przygotowania pedagogicznego,
• biegła znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
2. Dodatkowe wymagania:
• wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,
• posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu obróbki
ubytkowej,
• znajomość technik wytwarzania,
• umiejętność programowania obróbki CNC,
• znajomość zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej, w tym w obszarze
wytrzymałości mechanicznej materiałów kompozytowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze
zgodnym z Regulaminem pracy PK,
• udział w seminariach naukowych i dydaktycznych,
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.
4. Wymagane dokumenty:
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
• dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia
(uwierzytelnione kserokopie),
• zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub deklaracja ukończenia go
w ciągu roku;
• certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
na poziomie co najmniej B2,
• wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:
• analizie złożonej dokumentacji,
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.
Wymagane dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego przy al.
Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek A, pok. A403 tel. 12 374 32 50 w godzinach od
9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu M-06.
104/2023 na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych lub przesłać w
formie skanów na adres e-mail m-06@pk.edu.pl
Dokumenty należy złożyć w terminie do 07.07.2023r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 14.07.2023r.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję
Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz
MEiN.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego do dnia 31.07.2023 r. Dokumenty, które
nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

M-06.104.2023 Ogłoszenie konkursowe_asystent dydaktyczny_6.06.2023r.

Załączniki