Strategia

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

(aktualizacja: marzec 2023)

Strategia rozwoju Wydziału Mechanicznego PK wpisuje się w strategię rozwoju PK, która podkreśla, że przekształcenia jakie zaszły w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, zmieniające się uwarunkowania zachodzące w otoczeniu globalnym i krajowym, rozwój technologiczny oraz konkurencja w sektorze uczelni technicznych, spowodowały konieczność nowego spojrzenia strategicznego na rozwój Politechniki Krakowskiej.
Na Wydziale Mechanicznym realizacja zadań edukacyjnych i naukowych będzie odbywać się z zachowaniem równowagi pomiędzy tradycyjną misją uczelni akademickiej i elementami działalności rynkowej w obszarze wspólnej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Jest to szczególnie istotne z uwagi na ograniczenia budżetowe i konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, które zapewnią prowadzenie badań i edukację na wysokim poziomie merytorycznym.

Cztery zasadnicze obszary działania mające na celu wdrożenie strategii to:

 kształcenie
• badania naukowe
• zarządzania i organizacja
• współpraca z otoczeniem.

 W obszarze kształcenia, jako cel strategiczny uznano rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kształcenia z uwzględnieniem aktualnych wymogów gospodarki i rynku pracy oraz ciągłe podnoszenie jego jakości z uwzględnieniem kształcenia ustawicznego, realizowane poprzez:

 1. zapewnienie najwyższej jakości kształcenia na wszystkich stopniach i rodzajach studiów oraz w Szkole Doktorskiej;
 2. elastyczny system kształcenia, w tym:
  a. unowocześnienie technik kształcenia i komunikacji ze studentami,
  b. programy kształcenia tworzone we współpracy z pracodawcami (studia dualne) i partnerami zagranicznymi;
 3. aktywny udział studentów w życiu uczelni
 4. umiędzynarodowienie kształcenia.

Ad 1.

 • wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w programach kształcenia;
 • odpowiedni dobór kadry dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej;
 • rozszerzenie wymiany międzynarodowej w zakresie kształcenia studentów, doktorantów młodych pracowników;
     o zwiększenie liczby studentów i doktorantów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej,
     o zwiększenie liczby profesorów wizytujących;
 • rozbudowanie oferty kształcenia w języku angielskim dla poszczególnych kierunków studiów;
 • doskonalenie systemów oceny jakości kształcenia – hospitacje, elektroniczne systemy oceny modułów, przedmiotów i prowadzących zajęcia;
 • optymalne wykorzystanie systemu ECTS w kształtowaniu własnej drogi kształcenia;
 • wprowadzenie i rozwój oferty podwójnego dyplomowania;
 • formalizacja kontaktów z wybranymi szkołami średnimi w formie umów o współpracy;
 • rozwój studiów w Szkole Doktorskiej, studiów podyplomowych i innych from kształcenia ustawicznego.

Ad 2.

 • rozwój oferty kształcenia na odległość (e-learning, distance learning) jako alternatywy dla studiowania tradycyjnego;
 • dopasowanie obecnych i dostosowanie nowych kierunków kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy – wprowadzenie systemu kształcenia PBL (project based learning);
 • dostosowane do potrzeb gospodarki -zajęcia praktyczne w nowoczesnych laboratoriach, przy użyciu oprogramowania inżynierskiego;
 • orientacja kształcenia na Przemysł 4.0
 • doskonalenie systemu przenoszenia i uznawania zajęć dydaktycznych odbytych przez studentów na innych uczelniach, w szczególności zagranicznych;

Ad 3.

 • wspieranie działalności studenckich kół naukowych;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych i doskonalenie programu wsparcia edukacyjnego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
 • współpraca z wydziałowym Samorządem Studenckim w promowaniu Wydziału i organizacji imprez promujących studiowanie na Wydziale Mechanicznym.

 W obszarze badań naukowych celem jest zapewnienie wysokiej pozycji Wydziału i jego jednostek w nauce gwarantujące konkurencyjność zespołów badawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. tworzenie silnych kadrowo jednostek Wydziału;
 2. rozwój i wspomaganie badań naukowych;
 3. podnoszenie pozycji naukowej Wydziału.

Ad 1.

 • kreowanie i promowanie liderów rozwoju naukowego Wydziału oraz pracowników osiągających wysokie wyniki w pracy naukowej;
 • wspomaganie awansu zawodowego pracowników;
 • zatrudnianie nowych pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych, co najmniej ze stopniem doktora lub wykazujących wybitne kwalifikacje i predyspozycje do pracy badawczej i badawczo-dydaktycznej;
 • tworzenie atrakcyjnych warunków do zatrudniania z zewnątrz samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących priorytetowe dla WM dyscypliny naukowe;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia silnych zespołów/jednostek badawczych realizujących tylko projekty badawcze;
 • rozwój kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Ad 2 .

 • promowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, podejmujących projekty naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe;
 • koncentrowanie badań naukowych na wybranych obszarach, określonych m.in. w ramowych programach UE i zbieżnych z obszarem badawczym wydziału;
 • poprawa wykorzystania infrastruktury badawczej;
 • zwiększenie udziału doktorantów i studentów w badaniach naukowych i realizowanych projektach badawczych;
 • pomoc w tworzeniu akredytowanych laboratoriów badawczych;
 • racjonalizację zakupów i wykorzystania aparatury badawczej;
 • zwiększenie międzynarodowej wymiany naukowej i współpracy mającej na celu pozyskiwanie środków na badania naukowe.

Ad 3

 • modernizacja i rozwój systemów informatycznych wspierających procesy dydaktyczne i zarządcze
 • organizacyjne oraz finansowe wspieranie zespołów badawczych osiągających najlepsze wyniki w pracach naukowych oraz wdrożeniowych;
 • uzyskiwanie wysokich ocen dorobku pracowników w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych poprzez m.in. intensyfikację działań dot. obszaru wysoko punktowanych publikacji;
 • rozszerzanie współpracy z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi;
 • wspieranie organizacji konferencji naukowych podnoszących prestiż Wydziału;
 • działania promocyjne służące budowaniu wizerunku Wydziału i zwiększeniu jego rozpoznawalności w skali krajowej i międzynarodowej jako ośrodka oferującego nowoczesne kształcenie i profesjonalne badania naukowe.

 W zakresie zarządzania i organizacji przewidziane są działania w szczególności związane z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury oraz informatyzacją, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi. Są to m.in.:

 • realizowanie koniecznych inwestycji i remontów, mających wpływ na poprawę infrastruktury Wydziału; stałe dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • modernizacja systemów informatycznych;
 • racjonalizacja struktury zatrudnienia.

W obszarze współpracy z otoczeniem, innowacyjności, transferu technologii i współpracy z przemysłem celem jest uzyskanie przez Wydział ponadregionalnej, uznanej pozycji jako jednostka otwarta na współpracę, przedsiębiorcza i innowacyjna. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. wspieranie przedsiębiorczości akademickiej;
 2. podnoszenie aktywności innowacyjnej wśród kadry naukowej;
 3. zacieśnienie współpracy z otoczeniem i przemysłem.

Ad 1

 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie potrzeb oraz możliwości finansowania prac badawczych i rozwojowych;
 • wspieranie komercjalizacji wyników badan naukowych – pomoc w uzyskiwaniu patentów, wzorów użytkowych i innych rodzajów działalności objętych prawem własności intelektualnej;
 • stwarzanie warunków do zwiększenia skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 • pomoc w zakładaniu i wspieranie firm typu spin-off oraz start-up;

Ad 2

 • wspomaganie przedsięwzięć naukowo-technicznych z udziałem lub na potrzeby partnerów gospodarczych;
 • pomoc w komercjalizacji wyników badań oraz transferu technologii;
 • współpracę z innymi podmiotami w zakresie realizacji przedsięwzięć naukowotechnicznych, gospodarczych, wykonania ekspertyz i opinii technicznych;
 • motywowanie pracowników do starania się o projekty badawcze (celowe, rozwojowe, wdrożeniowe).

Ad 3

 • organizacja regularnych wykładów, spotkań, seminariów z udziałem zaproszonych prelegentów służących wymianie myśli technicznej, śledzeniu trendów i nowych rozwiązań technicznych;
 • intensyfikacja współpracy badawczej z podmiotami zewnętrznymi – uczelniami, zakładami przemysłowymi, władzami samorządowymi regionu i Miasta Krakowa, jednostkami i organizacjami z terenu Polski;
 • formalizacja współpracy z wybranymi firmami w formie umów o współpracy z Wydziałem;

Dodatkowo przewiduje się zintensyfikowanie działań w obszarze promocji Wydziału Mechanicznego, m.in.:

 • wdrożenie strony internetowej Wydziału w innych wersjach językowych;
 • stałą i intensywną publikację elektronicznych materiałów reklamowych, ważnych informacji dotyczących działania Wydziału w mediach społecznościowych;
 • organizację i promocję wydziałowych imprez cyklicznych, np. Festiwal Mechanika, Wampiriada, Bal Mechanika;
 • aktywną obecność przedstawicieli Wydziału na festiwalach nauki oraz targach edukacyjnych odbywających się w regionie;
 • stały kontakt i promowanie absolwentów Wydziału, którzy odnoszą znaczące sukcesy zawodowe;
 • stałą współpracę z Działem Promocji PK.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony