Kolegium Dziekańskie

image_pdfimage_print

DZIEKAN WYDZIAŁU:

Prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

Więcej informacji:

– O Dziekanie

Zakres kompetencji:

  • finanse i budżet
  • zatrudnienia (ostateczne decyzje)
  • rozwój kadry (wnioski o tytuły profesora)
  • rozwój Wydziału (ostateczne decyzje)
  • nagrody i odznaczenia
 • parametryzacja jednostki

 PRODZIEKAN WYDZIAŁU:

Dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK

Więcej informacji:

– O Prodziekanie

– Zakres kompetencji

  • akty prawne (regulaminy itp.)
  • badania naukowe, w tym DS
 • rozwój kadry (habilitacje, doktoraty)
 • współpraca międzynarodowa
 • studia w j. angielskim
 • parametryzacja jednostki
 • akredytacja jednostki
 • publikacje naukowe
 • kierowanie studiami III stopnia
PRODZIEKAN WYDZIAŁU:

Dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Więcej informacji:

– O Prodziekanie

– Zakres kompetencji

 • rozwój Wydziału (inwestycje, nauka)
 • promocja WM
 • projekty naukowe
 • współpraca z przemysłem
 • praktyki studenckie (pełnomocnik ds. praktyk studenckich)
 • parametryzacja jednostki
 • informatyzacja Wydziału
 • studia niestacjonarne I i II stopnia

PRODZIEKAN WYDZIAŁU:

Dr hab.  inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK

Więcej informacji:

– O Prodziekanie

– Zakres kompetencji 

  • jakość kształcenia
  • pensum (plany i sprawozdania, zlecenia, bieżąca analiza zatrudnienia)
  • tok indywidulny nauczania  – studia I, II i III stopnia
  • koła naukowe
  • współpraca z dziekanatem, samorządem studentów i doktorantów
 • programy kształcenia  – studia I, II i III stopnia
 • parametryzacja/akredytacja/ program HMS – wsparcie

PRODZIEKAN WYDZIAŁU:

Dr hab.  inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

Więcej informacji:

O Prodziekanie

– Zakres kompetencji

 • e-learning,
 • współpraca z dziekanatem
 • program HMS
 • studenci zagraniczni , w tym ERASMUS (koordynatorzy WM ds. programu ERASMUS)
 • rekrutacja studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • studia stacjonarne I i II stopnia
 • sprawy socjalne studentów
 • współpraca z samorządem studentów

Wirtualny spacer

Dokumenty do pobrania