Organizacja roku akademickiego 2023/2024 – ostatni semestr

Na podstawie Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak R.0201.38.2023, w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 ustala się organizację ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

(WM.D.1.05.2023 z dnia 15 maja 2023 r.)

I. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie trwał:

od 1 października 2023 r. do 25 lutego 2024 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

1 października 2023 r.
od 4 października do 31 października 2023 r.
od 4 listopada do 10 listopada 2023 r.
od 12 listopada do 17 grudnia 2023 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2 października 2023 r. (Wydziałowa inauguracja roku akademickiego)
3 października 2023 r. (Uczelniana inauguracja roku akademickiego)
od 1 listopada do 3 listopada 2023 r. (Święto Wszystkich Świętych)
11 listopada 2023 r. (Narodowe Święto Niepodległości)
od 23 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r. (Boże Narodzenie – przerwa świąteczna)
6 stycznia 2024 r. (Święto Trzech Króli)

 1. Ustala się terminy sesji egzaminacyjnej:

od 18 grudnia do 22 grudnia 2023 r.
od 2 stycznia do 5 stycznia 2024 r.
od 7 stycznia do 8 stycznia 2024 r.

 1. Ustala się terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 9 stycznia do 23 stycznia 2024 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 9 stycznia do 19 lutego 2024 r.

 1. wakacje zimowe:

od 20 lutego do 25 lutego 2024 r.

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • egzaminu dyplomowego dla studentów zainteresowanych rekrutacją na studia II stopnia:

do 10 lutego 2024 r.

 • zaliczenia semestru zimowego:

23 stycznia 2024 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego

7 lutego 2024 r. godz. 9.00

 • złożenia wniosków o rejestrację na semestr/skreślenie z listy studentów:

od 24 stycznia do 20 lutego 2024 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

25 lutego 2024 r.

 1. Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 2 października 2023r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2023r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.

II. Semestr 7 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, skierowanych na powtarzanie przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego będzie trwał:

od 26 lutego do 30 września 2024 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.
od 6 maja do 10 maja 2024 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 5 maja 2024 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
15 maja 2024 r. (Święto Szkoły)
19 maja 2024 r. (Zielone Świątki)
30 maja 2024 r. (Boże Ciało)

 1. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 11 maja do 14 maja 2024 r.
od 16 maja do 18 maja 2024 r.
od 20 maja do 29 maja 2024 r.
od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.

 1. Wakacje letnie:

od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

 1. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 16 września 2024 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 11 maja do 14 maja 2024 r.
od 16 maja do 18 maja 2024 r.
od 20 maja do 29 maja 2024 r.
od 31 maja do 30 czerwca 2024 r.
od 11 września do 30 września 2024 r.

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • zaliczenia semestru zimowego:

16 września 2024 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

16 września 2024 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2023/2024 skreślenie z listy studentów:

17 września 2024 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2024 r.

III. Semestr 3 dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia będzie trwał:

od 26 lutego do 30 września 2024 r.

 1. Ustala się następujące okresy zajęć dydaktycznych:

od 26 lutego do 27 marca 2024 r.
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.
od 6 maja do 14 maja 2024 r.
od 16 maja do 18 maja 2024 r.
od 20 maja do 29 maja 2024 r.
od 31 maja do 11 czerwca 2024 r.

 1. Ustala się następujące przerwy świąteczne i okolicznościowe:

od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. (Wielkanoc – przerwa świąteczna)
od 1 maja do 5 maja 2024 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
15 maja 2024 r. (Święto Szkoły)
19 maja 2024 r. (Zielone Świątki)
30 maja 2024 r. (Boże Ciało)

 1. Ustala się następujące terminy sesji egzaminacyjnej:

od 12 czerwca do 30 czerwca 2024 r.

 1. wakacje letnie:
  od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.
 2. Ustala się następujące terminy poprawkowej sesji egzaminacyjnej:

od 1 września do 16 września 2024 r.

 1. Ustala się terminy egzaminu dyplomowego:

od 12 czerwca do 30 czerwca 2024 r.
od 11 września do 30 września 2024 r.

 1. Ustala się ostateczne terminy:
 • zaliczenia semestru zimowego:

16 września 2024 r.

 • dostarczenia do dziekanatu przez Jednostki WM dokumentów do egzaminu dyplomowego:

16 września 2024 r. godz. 9.00

 • złożenia dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2023/2024/skreślenie z listy studentów:

17 września 2024 r.

Powtarzanie semestru ze względu na brak zaliczenia z przedmiotu przygotowanie pracy dyplomowej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów.

 • planowy termin ukończenia studiów – zakończenie semestru:

30 września 2024 r.

IV. Ustala się następujące terminy dokonania czynności administracyjnych:

Przekazanie do Katedry przez promotora ostatecznego tematu pracy dyplomowej realizowanej przez studenta nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Wprowadzenie przez Studenta pracy dyplomowej do systemu ASAP nie później niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Przeprowadzenie zaliczenia i wprowadzenie ocen do systemu eHMS/dsys przez nauczyciela akademickiego, z przedmiotów z semestru dyplomowego, w tym przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej, nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Zatwierdzenie danych w systemie HMS/dsys, zmiana statusu studenta w HMS/dsys oraz wydruk karty okresowych osiągnięć studenta przez pracownika dziekanatu nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia semestru i odnotowanie przez Dziekana na karcie okresowych osiągnięć studenta nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego przez Dziekana nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
Wygenerowanie przez Pracownika dziekanatu z HMS/dsys protokołu egzaminu dyplomowego, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.


Na stronie www Wydziału w zakładce: Studenci -> Rozkład zajęć -> Rezerwacja sal, w kalendarzach poszczególnych sal, można sprawdzić aktualną organizację semestru oraz tygodnie parzyste i nieparzyste.