Konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1.10.2017 r.

stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego

w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
w zakresie specjalności

Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej

na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 5) z późn. zm., ponadto spełniają warunki § 87 Statutu Politechniki Krakowskiej z 2011r:

 1. posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych,
 2. odbyły szkolenie pedagogiczne,
 3. mają odpowiedni dorobek zawodowy lub praktykę zawodową,
 4. wykazują przygotowanie i chęć podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej,
 5. posiadają udokumentowaną znajomość języka obcego,
 6. wykazują znajomość zagadnień naukowych związanych z:
 • metodami numerycznymi, w szczególności programowanie i modelowanie zagadnień cieplnych oraz przepływowych
 • opracowaniem równań bilansowych i modelowaniem matematycznym urządzeń i układów energetycznych
 • procesami zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotłów,
 • optymalizacją rozruchów bloków energetycznych,
 • monitorowaniem urządzeń energetycznych,
 • projektowaniem urządzeń energetycznych,

7. Politechnika Krakowska będzie ich jedynym miejscem pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego. W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko adiunkta nie posiadających habilitacji (już wcześniej zatrudnionych na stanowisku adiunkta) koniecznym jest dołączenie wykazu dorobku opracowanego zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stawianym habilitantom w obszarze nauk technicznych (http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html ).
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

W/w dokumenty należy składać w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, pokój A611 lub A634 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 26 maja 2017r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

„Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata”.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (31-864 Kraków al. Jana Pawła II 37 budynek A pokój A611) do dnia 2.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6/110/188/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

starszego wykładowcy

 

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

 

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 114, ust. 7)), z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra;
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada udokumentowaną wiedze i doświadczenie, wynikające z bogatej praktyki zawodowej,
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • posiadają wiedze z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi,
 • Politechnika Krakowska będzie ich głównym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9.06.2017 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (1) PDF Drukuj Email

M6/110/182/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na stanowisko
starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn lub pokrewnej;
 • posiadają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu wspomagania decyzji oraz symulacji systemów,
 • posiadają uprawnienia pedagogiczne;
 • posiadają znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej;
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys naukowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty lub zaświadczenia.

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu: 9.06.2017 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

 

 
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (2) PDF Drukuj Email

M6-110-183/2017

 

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowo-dydaktycznego

(objęcie stanowiska z dniem 1 października 2017 r.)


w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Na podstawie art.114 ust.6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (z późn. zm.) oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 1. co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dyscyplinie inżynieria produkcji,
 2. wysoką średnią ocen z toku studiów,
 3. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej (potwierdzone wyróżnieniami i nagrodami na międzynarodowych konferencjach itp.)
 4. udokumentowaną znajomość języka nowożytnego (preferowany j. angielski)
 5. rozwój naukowy w zakresie nowoczesnych technologii w obszarze inżynierii produkcji,
 6. dorobek publikacyjny w obszarze wybranych zagadnień technik wytwarzania,
 7. umiejętności organizacyjne i współpraca w zespołach badawczych,
 8. dodatkowe uprawnienia i szkolenia w zakresie prowadzenia badań,
 9. uprawnienia pedagogiczne (w wyjątkowych przypadkach szkolenie można uzupełnić w pierwszym roku zatrudnienia).

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403, tel. 12 628-32-50 następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora PK;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • certyfikaty, zaświadczenia;
 • list motywacyjny.

 

Termin składania dokumentów upływa: 2.06.2017 r.

 

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do 9.06.2017 r.

 

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu weryfikującego wiedzę z zakresu przedstawionego w wymaganiach.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 70