1

Zakończenie kadencji Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 2021 – 2023

Z dniem 30 listopada zakończyła się kadencja Wydziałowej Rady Samorządu Studentów 2021 – 2023.

Studencka rada w składzie: Wioleta Łoś (przewodnicząca), Hubert Kołaczkowski (wiceprzewodniczący) oraz Julia Tkacz, Mateusz Borowski, Dawid Droździel, Dominik Czupidło, Ernest Lelek, Karolina Majcher, Krzysztof Borowczyk, Marlena Makuch, Wiktoria Pater, Łukasz Budziński, Łukasz Droździk podczas odbywającego się 15 listopada 41 posiedzenia Kolegium Wydziału Mechanicznego PK podsumowała współpracę z Władzami Wydziału. Dziekan prof. Jerzy A. Sładek przekazał studentom podziękowania za owocną i merytoryczną współpracę, Studenci zrewanżowali się humorystycznymi statuetkami Złotych Łosi, oraz przekazali podziękowania Władzom, Kierownikom Katedr, a także pracownikom administracyjnym. Przewodnicząca Wiola Łoś zaprezentowała też krótkie podsumowanie działań podjętych w ostatnich dwóch latach.

 

 
Przedstawiciele WM w Komitetach PAN

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny pracownicy naukowi naszego wydziału otrzymali powołania do Komitetów Polskiej Akademii Nauk.

Członkami Komitetów PAN z wyboru w kolejnej kadencji zostali:

Komitet Budowy Maszyn PAN:

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek – Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
 2. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK – Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji PAN:

 1. dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK – Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
 2. prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec – Katedra Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
 3. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK – Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

Komitet Mechaniki PAN:

 1. prof. dr hab. inż. Marek Kozień – Katedra Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki

Komitet Transportu PAN

 1. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK – Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że nasi naukowcy cieszą się uznaniem środowiska akademickiego!

Polska Akademia Nauk  stoi na straży rzetelnej wiedzy. Akademia jest znaczącym forum refleksji naukowej. Zabiera głos w sprawach istotnych dla społeczeństwa, takich jak zmiana klimatu, ochrona przyrody, zdrowie publiczne czy poprawna polszczyzna. Reaguje na bieżące wydarzenia i pomaga zrozumieć świat. W PAN powstają liczne opinie, stanowiska, ekspertyzy i prognozy. Opracowują je przede wszystkim komitety, a także zespoły doradcze.

W Akademii działa kilkadziesiąt komitetów. To grona zrzeszające specjalistki i specjalistów z różnych obszarów nauki. Tworzą one przestrzeń dla wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi. Są krajową reprezentacją środowisk i dyscyplin naukowych.

Komitety naukowe zajmują się konkretną dyscypliną naukową (lub pokrewnymi dyscyplinami naukowymi). Członkowie komitetu są wyłaniani w wyborach tajnych. Kandydować i głosować mogą naukowcy z całego kraju, również spoza PAN (np. z uniwersytetów). Swoich przedstawicieli wybierają fizycy, biochemicy, socjologowie itd. W skład komitetu wchodzą też członkowie krajowi Akademii (zgodnie z ich specjalnościami), a także eksperci z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki.

Szczegółowe informacje i lista wszystkich komitetów naukowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.

 

 
Dr inż. Agnieszka Żyra zrealizuje projekt dofinansowany w ramach konkursu MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 7. W gronie laureatów – młodych badaczy, którzy otrzymali środki na realizację działań naukowych jest także projekt realizowany na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Projekt „Oddziaływanie wybranych płynów ustrojowych na właściwości technologicznej warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej w gazie” zrealizuje dr inż. Agnieszka Żyra z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK. Na badania wstępne i pilotażowe otrzymała wsparcie w wysokości 49 839 zł.

Proponowane badania pilotażowe obejmują przeprowadzanie obróbki elektroerozyjnej w dwóch wariantach: dry EDM – obróbka EDM prowadzana w gazie oraz near dry-EDM- modyfikacja klasycznego EDM w gazie poprzez wprowadzenie dodatkowego, zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego. Porównane i ocenione zostaną zmiany chropowatości, struktury i morfologii powierzchni dwóch wybranych materiałów stomatologicznych po obróbce dry-EDM near dry-EDM w odniesieniu do badanych parametrów procesu.

W kolejnym kroku sprawdzone zostanie oddziaływanie wybranego płynu ustrojowego (sztuczna ślina) na odporność korozyjną, właściwości warstwy wierzchniej i zmiany zachodzące w strukturze badanych materiałów. Badania zostały zaplanowane tak, aby przenalizować związek struktury geometrycznej po obróbce dry-EDM oraz near dry-EDM wybranych materiałów wykorzystywanych w aplikacjach stomatologicznych, a odziaływaniem środowiska sztucznej śliny.

Zaproponowane warianty obróbki EDM spełniają założenia podejścia pro-ekologicznego nastawioną na strategię zrównoważonego rozwoju obejmującą wykorzystanie przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania. Tym samym zakładane do realizacji badania pilotażowe wpisują się w założenia Zero Pollution Action Plan (dążenie do osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia środowiska naturalnego), będącego częścią strategii European Green Deal – strategii neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju przyjętej w 2019 roku w Unii Europejskiej.

W ramach Zero Pollution Action Plan, dzięki dostosowaniu prawa europejskiego oraz odpowiedniemu finansowaniu transformacji możliwe będzie zmobilizowanie przemysłu do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

W konkursie MINIATURA 7 mogły wziąć udział badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach, którzy mają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2011 r. Laureaci wyłonieni w szóstej i zarazem ostatniej rundzie konkursu (238 osób) zajmują się różnorodną tematyką badawczą, która jest ważna i aktualna dla społeczeństw i środowiska naturalnego XXI wieku. W ramach środków z MINIATURY badacze realizują pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Łącznie w konkursie przyznano 621 grantów na kwotę niemal 24,2 mln zł.
Zaproszenie na wernisaż plakatów Studentki IWP – Julii Gizy

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
oraz
Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego PK
zapraszają na otwarcie wystawy plakatów
Julii Gizy
(Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego)
Kuratorzy wystawy: Zbigniew Latała, Jan Bosak

Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii “Przewiązka” (budynek A, I p.)
Kampus POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ w Czyżynach al. Jana Pawła II 37, Kraków
30 LISTOPADA 2023 (CZWARTEK), godz. 11.00

Zaproszenie na wernisaż Julii Gizy
5 edycja konkursu FutureLab na projekty studenckie

Trwa 5 edycja konkursu na projekty studenckie FutureLab –  którego ideą jest wsparcie kreatywnych i uzdolnionych studentów.

Serdecznie zapraszamy Studentów wszystkich lat i kierunków do udziału w piątej edycji Konkursu na projekty studenckie FutureLab. Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.

Warto wziąć udział w konkursie, ponieważ przyznane środki umożliwiają sfinansowanie:

 • materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych;
 • wyjazdów studyjnych, szkoleń i warsztatów;
 • zakupu lub wynajmu aparatury badawczej;
 • dodatkowych prac zleconych niezbędnych dla realizacji zadań projektu;
 • zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania tzw. twardych efektów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada!

Szczegóły dot. zasad składania wniosków konkursowych znajdziecie na stronie FutureLab: https://futurelab.pk.edu.pl/?page_id=652

Więcej o laureatach poprzednich edycji możecie przeczytać TUTAJ.

5 edycja konkursu FutureLab
Laureaci nagrody rektora za e-kursy z Zakładu Chłodnictwa i Klimatyzacji inspirują

Centrum e-Edukacji przygotowało cykl filmów zatytułowany „Inspiracje”. Pozwalają one zajrzeć za kulisy tworzenia kursów, które zostały nagrodzone w 2023 r. 17 listopada odbyła się premiera filmu o laureatach zespołowej nagrody rektora z Wydziału Mechanicznego.

Zespół z Zakładu Chłodnictwa i Klimatyzacji  Katedry Inżynierii Cieplnej i Procesowej: prof. Beata Niezgoda-Żelasko, mgr inż. Jan Kuchmacz i mgr inż. Marlena Sołek zostali nagrodzeni za przygotowanie bloku 18 e-kursów, m.in.: „Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, „Podstawy Chłodnictwa”, „Podstawy Wentylacji”, „Podstawy Klimatyzacji”, „Systemy i urządzenia chłodnicze”, „Wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej”.

Przygotowane materiały służą zarówno studentom, jak i uczniom szkół średnich. Dzięki kursom pracownicy mogą podzielić się swoją wiedzą, a także wyeksponować swój dorobek naukowy, doświadczenie i prawdziwą pasję.

Zachęcamy do obejrzenia filmu – można dowiedzieć się jak powstawały nagrodzone e-kursy oraz jakie strategie i narzędzia pomogły ich twórcom zdobyć wyróżnienie. Cykl „Inspiracje” stanowi też doskonałe źródło wiedzy na temat skutecznej komunikacji w e-learningu. Dla wszystkich nauczycieli zarówno akademickich, jak i szkolnych mogą być one źródłem pomysłów, a także wiedzy o innowacyjnych metodach nauczania. Dzięki nim będą mogli dowiedzieć się jak projektować kursy i tworzyć dostępne oraz atrakcyjne materiały dydaktyczne. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie twórców można odkryć także możliwości platformy Delta.
Witamy firmę SKK LogisticsData w gronie naszych Partnerów!

15 listopada mieliśmy przyjemność gościć wiceprezesa zarządu firmy SKK LogisticsData  – Patryka Dondziaka.

Spotkanie z dziekanem prof. Jerzym A. Sładkiem zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy w zakresie naukowo-technicznym, wymiany doświadczeń oraz wsparcia procesu dydaktycznego.

Nasi Studenci zyskają możliwość odbywania zawodowych i dyplomowych praktyk i staży w zakresie problematyki zarządzania logistycznego, będą mieli okazję czerpać doświadczenie z wiedzy eksperckiej podczas wykładów i prezentacji branżowych, a także skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania będącego w dyspozycji Firmy.

Eksperci obu podmiotów będą współpracować również w zakresie pomocy konsultacyjnej oraz ewentualnego wsparcia przy realizacji wspólnych projektów.

Firma SKK LogisticsData jest liderem w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych w branżach: motoryzacyjnej, farmaceutycznej, budowlanej, FMCG, TSL, hutniczej, elektronicznej, kosmetycznej, finansowej i wielu innych.

SKK Logistics Data

SKK Logistics Data

Fot. A.Mościcka
Ruszyła rekrutacja na specjalność „Inżynieria Pojazdów Szynowych”

Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu zaprasza studentów WSZYSTKICH kierunków na Wydziale Mechanicznym do udziału w rekrutacji na specjalność „Inżynieria Pojazdów Szynowych”.

INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH to:

 • dualna specjalność prowadzona przy współpracy z wiodącymi światowymi firmami i instytucjami branżowymi,
 • profil kształcenia: konstruktor, technolog, inżynier projektu, specjalista ds. eksploatacji, serwisu itp.
 • mała grupa studencka zapewniająca wysoki poziom kształcenia zgodnie z ideą „mistrz – uczeń”,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna w tym wykładowcy z firm przemysłowych,
 • praktyczne zajęcia laboratoryjne w przedsiębiorstwach i instytucjach branżowych,
 • nauka zaawansowanego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w przemyśle,
 • 4 miesiące płatnego stażu inżynierskiego połączonego z realizacją pracy dyplomowej.

Szczegóły dotyczące specjalności i rekrutacji zamieszczone są na stronie https://m8.mech.pk.edu.pl/IPS

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci WSZYSTKICH kierunków!

Termin składania zgłoszeń – 15.01.2023

Rekrutacja IPS
Zaproszenie na wernisaż rysunków prof. Wojciecha Zębali

Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek
oraz
Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego PK
zapraszają na otwarcie wystawy rysunków
Prof. Wojciecha Zębali
(POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
Kuratorzy wystawy: Zbigniew Latała, Jan Bosak

Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii “PARTER” (budynek A, parter)
Kampus POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ w Czyżynach al. Jana Pawła II 37, Kraków
16 LISTOPADA 2023 (CZWARTEK), godz. 11.00

Zaproszenie na wernisaż W. Zębali
Wydział Mechaniczny i Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego łączą siły na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego!

9 listopada została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym a Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krakowie.

Podpisane przez dyrektora krakowskiego MORD – Pawła Muchę i dziekana WM – prof. Jerzego A. Sładka porozumienie ma na celu wspólną organizację inicjatyw edukacyjnych związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym z wykorzystaniem Symulatora Tramwaju, znajdującego się w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu.

Inicjatorami współpracy i koordynatorami porozumienia są:  dr Maciej Górowski – adiunkt w KPSiT – pomysłodawca, współtwórca i instruktor symulatora, projektant pojazdów szynowych oraz Katarzyna Dobrzańska-Junco – sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy od lat zajmują się działaniami na rzecz uświadamiania właściwych zachowań w ruchu drogowym, w ramach różnego rodzaju akcji edukacyjnych.

– Chcemy realizować inicjatywy, które wpłyną na zwiększanie świadomości w zakresie eksploatacji, właściwych i bezpiecznych zachowań wobec tramwajów oraz zwrócić uwagę na charakter pracy motorniczych. Pragniemy, by nasze inicjatywy pozwoliły obalić różne mity, np. dotyczącego tego, że prowadzenie tramwaju jest proste, bo pojazd jedzie po szynach. Osobiście uważam, że z naszego politechnicznego symulatora tramwaju powinien skorzystać każdy kierowca, który nieprawidłowo zaparkował samochód, blokując tym samym przejazd tramwajów. Niestety, duża część kierowców i pieszych nie zna aktualnych przepisów, przez co nieprawidłowo zachowuje się w ruchu miejskim – tłumaczy Maciej Górowski. – Jednym z naszych priorytetów jest pokazanie z jaką odpowiedzialnością i umiejętnościami wiąże się prowadzenie tramwaju w ruchu miejskim. Pomoże w tym symulator tramwaju, który realistycznie odzwierciedla jazdę w ruchu miejskim, pozwalając w bezpiecznych warunkach zapoznać się z prowadzeniem pojazdu i zobaczyć ruch miejski z perspektywy motorniczych – dodaje dr Górowski.

W wydarzeniu uczestniczył również dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK – kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu.

Symulator Tramwaju NGT6, to pierwszy pełnowymiarowy, realistyczny symulator opracowany w Polsce. Jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym studentów oraz do szkoleń kandydatów na motorniczych, odbywających w krakowskim MPK SA kurs na pozwolenie na kierowanie tramwajem. Urządzenie jest włączone również do prowadzonej w KPSiT akcji edukacyjnej dotyczącej propagowania transportu zbiorowego, bezpiecznego zachowania się wobec tramwajów oraz zwrócenia uwagi na charakter pracy prowadzących tramwaje. Akcja ta polega na udostępnianiu osobom zainteresowanym możliwości jazd w symulatorze, w formie indywidualnej lub dla grup zorganizowanych.

Podpisana dzisiaj umowa pozwoli na jeszcze szersze wykorzystanie urządzenia dla potrzeb profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich.

 

Fot. A. Mościcka

Tekst: M. Górowski

 
Nasi naukowcy na wystawie plenerowej „Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś”

Dr inż. Marcin Morawski i dr inż. Marcin Malec i ich osiągnięcia naukowe zostali uhonorowani na wystawie plenerowej „Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś”.

 

 

Plenerowa ekspozycja została zlokalizowana na odcinku Plant Krakowskich między Kościołem św. Anny a Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Ma rozpowszechniać wiedzę o znanych historycznych i współczesnych inżynierach, wynalazcach oraz ich dokonaniach, a także zachęcić młodsze pokolenie do ich naśladowania i podjęcia dalszego kształcenia w dziedzinie techniki. Ekspozycję zorganizowała Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna  i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Wśród dokonań  współczesnych inżynierów z dziedziny z dziedziny automatyki i robotyki zostały przedstawiene osiągnięcia dr inż. Marcina Morawskiego i dr inż. Marcina Malca z Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – między innymi projekty naukowe, patenty i publikacje powiązane z pojazdami biomimetycznymi – CyberRyba, Śledzik, SABUVIS, HUV oraz konstrukcjami AquaBeeTech – urządzeniem wielofunkcyjnym dedykowanym dla pszczelarstwa.

Ekspozycja została oparta m.in. na fotografiach Jana Zycha. Wystawa odbywa się pod patronatami Marszałka Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Fot. FB M. Malec

źródło: mat. prasowe PK

 
Student Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego zajął pierwsze miejsce w konkursie „emBrace yourself”

EmBrace Yourself to konkurs, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnej, modułowej formy gorsetu korygującego deformacje kręgosłupa z użyciem druku 3D w technologii HP Multi Jet Fusion.

Obecnie na całym świecie ortezy tułowia wytwarzane są ręcznie. Ma to wpływ nie tylko na ograniczoną dokładność, ale również na długi czas oczekiwania na produkty. EmBrace Yourself chce zainspirować do tworzenia spersonalizowanych, funkcjonalnych rozwiązań i zmiany trendów w branży.

Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać problemy takie jak niewygodna forma, waga, czasochłonność produkcji, wysokie koszty oraz trudna modyfikacja. Kolejnym wyzwaniem było zaproponowanie produktu atrakcyjnego wizualnie, tak aby chętnie nosili go najbardziej wymagający klienci, jakimi są nastolatki.

Pierwsze miejsce i nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł. zdobył Student 4 roku Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego  Michał Pawlus.

Uznanie jury zdobyła też praca Alicji Strządały (również Studentka 4 roku IWP), która zdobyła wyróżnienie honorowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 19 października o godzinie 9.30 podczas dni otwartych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w holu budynku przy ulicy Raciborskiej 50 .

Serdecznie gratulujemy!!!