Archived: Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki Stosowanej (2)

 

Dziekan
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

na podstawie art.114 ust.6 Ustawy o szkolnictwie wyższym
oraz § 88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

ogłasza

K O N K U R S

na objęcie z dniem 1 marca 2016 r.

stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki
Instytutu Informatyki Stosowanej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w kierunku informatyka, informatyka stosowana, automatyka i robotyka (dopuszcza się ukończenie innego kierunku studiów technicznych pod warunkiem udokumentowanego doświadczenia w zakresie pozostałych wymagań)
 2. uzyskali dobre wyniki w czasie studiów,
 3. mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 4. posiadają udokumentowaną biegłą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
 5. posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzona udziałem
  w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach,
 6. posiadają bardzo dobrą znajomość języka C++, Java Script, mile widziana znajomość języków programowania Python, PHP, C#
 7. posiadają doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych w standardzie UML,
 8. posiadają znajomość zagadnień związanych z biocybernetyką i informatyką medyczną,
 9. posiadają znajomość i doświadczenie w zakresie stereologii, komputerowej analizy obrazu oraz grafiki komputerowej,
 10. odbyły szkolenie pedagogiczne.

Dopuszcza się udział w konkursie Kandydatów, którzy nie spełniają jednocześnie wszystkich powyższych warunków.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II 37 budynek G, pokój G/106,
tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 07 stycznia 2016 r. następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz certyfikatów, zaświadczeń,
 4. wykaz dorobku naukowego (jeżeli dotyczy),
 5. autoreferat opisujący osiągnięcia Kandydata,
 6. zaświadczenie o odbyciu szkolenia pedagogicznego (jeżeli dotyczy),

Rozstrzygnięcie Konkursu na Wydziale nastąpi do 08 stycznia 2016 r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm).